Dostawa 21 szt. laptopów wraz z oprogramowaniem na potrzeby Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 21 szt. laptopów wraz z oprogramowaniem

1. Nazwa/y i kod/y Wspólnego Słownika Zamówień: (CPV):

CPV          30213100-6: Komputery przenośne.

2. Parametry komputera - wymagania minimalne

 1. Przekątna ekranu      od 14,0” do 15,6”
 2. Matryca           Matowa LED
 3. Rozdzielczość Minimum FHD 1920x1080
 4. Akumulator    Litowo-jonowy minimum 30 Wh, pozwalający na pracę minimum 4 godziny
 5. Procesor         Liczba rdzeni: minimum 4
 6. Architektura: 64-bit.
 7. Wydajności oceniana na co najmniej: 5000[1] - osiągnięta w teście firmy Passmark Software i opublikowana na stronie https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php

W przypadku, gdy zaproponowany zostanie procesor, którego wyniki testu wydajności nie zostały opublikowane na powyższej stronie, Wykonawca zobowiązany jest do  złożenia wraz z ofertą dokumentu zawierającego wyniki testów w oparciu o  powyższy test, udowadniające w sposób niebudzący wątpliwości, że oferowany procesor spełnia minimalne wymagania dot. punktów wymaganych przez Zamawiającego. Testy powinny być przeprowadzone w systemie MS Windows 10. Nie dopuszcza się stosowania tzw. overclocking-u celem uzyskania wymaganej liczby punktów. Zamawiający zastrzega sobie, iż w  celu sprawdzenia poprawności przeprowadzonych testów, może zażądać od  Wykonawcy dostarczenia testowanego zestawu komputerowego, oprogramowania testującego oraz dokładnych opisów użytych testów w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania zawiadomienia od Zamawiającego.

 1. Pamięć RAM   Typ pamięci: DDR4

Pojemność minimum 8 GB[2]

 1.  Dysk twardy  Typ dysku: SSD

Pojemność minimum 240 GB[3]

 1.   Klawiatura    Układ polski programisty QWERTY.
 2. Karta dźwiękowa      Zintegrowana karta dźwiękowa.
 3. Karta graficzna          Zintegrowana karta graficzna. Dopuszcza się zastosowanie dedykowanych kart graficznych.
 4. Łączność        Karta sieciowa przewodowa LAN 10/100/1000 Mbps
 5. Karta sieciowa bezprzewodowa Wi-Fi (minimum 802.11g/n)
 6. Moduł Bluetooth
 7. Interfejsy      

Wyposażony w co najmniej:

- 1 x HDMI

- 3 x USB (w tym co najmniej 1 x USB 3.0 lub 3.1),

- 1 x RJ45,

- 1 x Audio.

 1. Inne    Wbudowana kamera internetowa minimum 720p
 2. Wbudowane głośniki
 3. Wbudowany mikrofon
 4. Oprogramowanie     System operacyjny Microsoft Windows 10 Professional PL z licencją. Nie dopuszcza się w tym zakresie licencji pochodzących z rynku wtórnego.
 1. Dostawa może obejmować urządzenia o parametrach lepszych, a przynajmniej równoważnych pod każdym względem w stosunku do wskazanych w niniejszej specyfikacji. Opisane wyżej parametry należy traktować jako przykładowe minimum. Wykonawca może także zaproponować rozwiązanie inne niż opisane poniżej, jeśli zapewni ono taką samą bądź lepszą funkcjonalność;
 2. Przedmiot zamówienia musi posiadać w ramach wyposażenia minimum:
 1. Zewnętrzny zasilacz sieciowy.
 2. Plecak lub torba z paskiem na ramię dopasowana rozmiarem do przenoszenia laptopa.
 3. Mysz laserowa przewodowa USB z min. 2 klawiszami oraz rolką (scroll), długość kabla min. 1,8m dołączona niezależnie od trackpada/touchpada/innego urządzenia wskazującego zamontowanego w laptopie;
 1. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania zamówienie zgodnie z ofertą, wymaganiami SIWZ wraz z załącznikami oraz obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa;
 2. Dostarczone urządzenie wraz z osprzętem powinno być fabrycznie nowe, zakupione w oficjalnym kanale sprzedaży, kompletne i sprawne, wolne od wad prawnych, spełniać wszelkie standardy funkcjonalne, techniczne i jakościowe, a w szczególności polskich norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane, odpowiednie dla rodzaju przedmiotu zamówienia.
 3. Wykonawcy udziela gwarancji na minimum 24 miesięcy[4] liczone od daty dostawy. Usunięcie awarii w ciągu 72 godzin po otrzymaniu zgłoszenia (przyjmowanie zgłoszeń w dni robocze w godzinach 8:00-15:00 telefonicznie lub e-mail), a w przypadku braku możliwości usunięcia awarii w w/w czasie podstawienie sprzętu zastępczego o nie gorszych parametrach technicznych.
 4. Zamawiający będzie wymagał pozostawienia dysków twardych u Zamawiającego w przypadku awarii komputera w okresie gwarancyjnym.
 5. Wszystkie oferowane komponenty wchodzące w skład komputera będące ze sobą kompatybilne nie mogą obniżać jego wydajności.
 6. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia z należytą starannością, własnymi siłami ;
 1. Za wszelkie wady stwierdzone w toku czynności odbioru przedmiotu zamówienia odpowiada Wykonawca i zobowiązuje się on do niezwłocznego ich usunięcia, w przeciwnym wypadku Zamawiający odmówi przyjęcia przedmiotu umowy do czasu usunięcia wad i nie podpisze protokołu odbioru. W przypadku zaistnienia okoliczności uniemożliwiających niezwłoczne usunięcie wady, Wykonawca winien zawiadomić o tym Zamawiającego i w porozumieniu z nim ustalić dodatkowy termin na usunięcie wad. Czynności, o których mowa powyżej wymagają dla swojej ważności zachowania formy pisemnej. Odbiór przedmiotu umowy nastąpi po całkowitym zakończeniu realizacji przedmiotu zamówienia, wg terminów określonych w projekcie umowie stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ. Z czynności odbioru zostanie sporządzony protokół. Jeżeli w toku odbioru stwierdzone zostaną wady możliwe do usunięcia Zamawiający odstąpi od czynności odbiorowych i wyznaczy Wykonawcy termin ich usunięcia. Jeżeli wady nie nadają się do usunięcia z przyczyn zależnych od Wykonawcy Zamawiający może odstąpić od umowy. Przed przystąpieniem do odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu: atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności wykorzystanych materiałów i zainstalowanych urządzeń.
 1. Rozwiązania równoważne:

Wykonawca wykazuje na sporządzonym w tym celu przez siebie dokumencie, w którym dokonuje analizy porównawczej parametrów techniczno-funkcjonalnych, oferowanego przez siebie sprzętu lub oprogramowania, certyfikatu,  z parametrami wskazanymi w opisie przedmiotu zamówienia.  Oferowany sprzęt musi być fabrycznie nowy, wolny od wad, musi odpowiadać standardom jakościowym i technicznym, nie może być obciążony żadnymi prawami na rzecz osób trzecich oraz musi spełniać wymagania Zamawiającego określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 1. Zamawiający nie dopuszcza korzystania z podwykonawców.
 2. Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 ustawy Pzp.

 

[1] Parametr minimalny. Wartość zgodna z ofertą złożoną przez Wykonawcę

[2] Parametr minimalny. Wartość zgodna z ofertą złożoną przez Wykonawcę

[3] Parametr minimalny. Wartość zgodna z ofertą złożoną przez Wykonawcę

[4] Okres gwarancji udzielonej  wynosi min. 24 miesiące. Powyższe może ulec zmianie, zgodnie z treścią oferty

Termin wykonania zamówienia.

Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot zamówienia terminie do 18 grudnia 2020 r. 

Zamówienie uważa się za wykonane w dniu ukończenia przez Wykonawcę wszystkich czynności, składających się na przedmiot zamówienia, potwierdzonych protokołem odbioru podpisanym przez Zamawiającego i Wykonawcę

Warunki udziału w postępowaniu.

 1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:
  1. Nie podlegają wykluczeniu:
   1. na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12 – 23 ustawy Pzp,
   2. dodatkowo Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy na postawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 – 8 ustawy Pzp.
  2. Spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:
   1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.
   2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej – Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.
   3. zdolności technicznej lub zawodowej – warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że:

w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), wykonał (a w przypadku świadczeń o charakterze okresowym lub ciągłym - wykonuje) należycie zamówienie polegające na dostawie komputerów wraz z oprogramowaniem o wartości min. 50 000 zł brutto w ramach jednego kontraktu lub maksymalnie dwóch kontraktów.

Rozdział VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia

 1. Dokumenty składane wraz z ofertą przez wszystkich Wykonawców:

W celu wstępnego wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu każdy Wykonawca musi dołączyć do oferty aktualne na dzień składania ofert oświadczenia w zakresie wskazanym w oświadczeniu o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu według wzoru w załączniku nr 3 do SIWZ. W celu wstępnego wykazania braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1 – 8 ustawy Pzp należy złożyć wypełnione oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia według wzoru w załączniku nr 5 do SIWZ. Informacje zawarte w tych oświadczeniach stanowić będą wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu i spełnia warunki udziału w postępowaniu.

 1. Dokumenty składane po otwarciu ofert bez wezwania Zamawiającego przez wszystkich Wykonawców:

           (PROSIMY NIE SKŁADAĆ TYCH DOKUMENTÓW WRAZ Z OFERTĄ!)

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, jest zobowiązany do przekazania zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp z podmiotami, które złożyły oferty w postępowaniu. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik Nr 6 do SIWZ.

 1. Dokumenty składane po otwarciu ofert na wezwanie Zamawiającego przez Wykonawcę, którego oferta zostanie oceniona najwyżej:

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia, następujących oświadczeń lub dokumentów:

(PROSIMY NIE SKŁADAĆ TYCH DOKUMENTÓW WRAZ Z OFERTĄ!)

Zamawiający stosując art. 24 aa ustawy Pzp przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia oferty następujących oświadczeń lub dokumentów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

 1. wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZw odniesieniu do warunku określonego w Rozdz. 5 pkt. 2 c SIWZ

Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert:

Lp.

Kryterium

ranga

waga

C

Cena

60 %

60

G

Okres gwarancji

(nie krótszy niż 24 m-ce i nie dłuższy niż 60 m-cy)

25%

25

PT

Parametry techniczne

 

15%

15

 

SUMA  PUNKTACJI  P  =  (C + G + PT)

100 %

100

Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych
do porozumiewania się z Wykonawcami:

 1. Wykonawca przekazuje ofertę, umowę oraz oświadczenia i dokumenty wymienione w rozdziale
  VII, które przekazywane są pisemnie za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 roku – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2020 r., poz. 1041), osobiście,
  lub za pośrednictwem posłańca na adres Zamawiającego tj.:

Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie

Biuro Informatyki i Obsługi Urzędu,

20-914 Lublin, ul. Spokojna 4,

tel. 81 74-24-535

Zamawiający oraz Wykonawcy przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r., poz. 344 ) na adres e-mail:

zampub@lublin.uw.gov.pl.

 

Osobami ze strony Zamawiającego uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:

 1. Krzysztof Dzieciuch tel. 81-74-24-279 w sprawach dot. przedmiotu zamówienia,
 2. Kinga Zyskowska – tel. 81 74-24-535 w sprawach proceduralnych.

Kontakt od poniedziałku do piątku w dni robocze

w godzinach 800 – 1500

 

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w podwójnej, zamkniętej kopercie
w siedzibie Zamawiającego w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie, ul. Spokojna
4, 20-914 Lublin, w pok. nr 60, do dnia 26.11.2020 r. do godz. 10:00.

Wewnętrzną kopertę, która zawiera ofertę wraz z załącznikami należy zaadresować:

Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie

Biuro Informatyki i Obsługi Urzędu

ul. Spokojna 4, 20-914 Lublin

i opisać

„Oferta na dostawę 21 szt. laptopów wraz z oprogramowaniem na potrzeby Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego

z dopiskiem

Nie otwierać przed  26.11.2020 r., godz. 1010”

 

Oferty mogą być składane bezpośrednio lub drogą pocztową wyłącznie w pokoju
nr 60 – na parterze w siedzibie Zamawiającego.

Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania.

 

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:

 1. Otwarcie ofert nastąpi dnia 26.11.2020 r. o godz. 1010 w pokoju nr 60 w siedzibie Zamawiającego w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie, ul. Spokojna 4, 20-914 Lublin.
 2. Otwarcie ofert jest jawne. Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.
 3. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie Biuletynu Informacji Publicznej: http://zampub.lublin.uw.gov.pl informacje dotyczące:
  1. kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
  2. firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie,
  3. ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych
   w ofertach.

 

Data rozpoczęcia: 
18.11.2020
Data zakończenia: 
14.12.2020
Informacje o zmianach w treści SIWZ: 
ZałącznikWielkość
PDF icon Wyjaśnienia treści SIWZ z dn. 24.11.202056.01 KB
Informacja z otwarcia ofert: 
ZałącznikWielkość
PDF icon Informacja z otwarcia ofert590.21 KB
Wynik postępowania: 
ZałącznikWielkość
PDF icon Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej536.92 KB

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod względem formalnym prowadzone są przez:

Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie

Biuro Informatyki i Obsługi Urzędu, stanowisko do spraw zamówień publicznych:
tel. (0-81) 742 45 35
faks (0-81) 742 45 35
20-914 Lublin, ul. Spokojna 4,
pok. 66

Sekretariat Biura:
tel. (0-81) 742 45 71
faks (0-81) 742 45 73
20-914 Lublin, ul. Spokojna 4,
pok. 60