Dostawa zestawu do wirtualizacji na potrzeby Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie

Polska-Lublin: Nadmiarowa macierz niezależnych dysków (RAID)

2017/S 147-305224

Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie, ul. Spokojna 4, Osoba do kontaktów: Piotr Sękowski, Lublin 20-914, Polska. Tel.: +48 817424535. Faks: +48 817424535. E-mail: zampub@lublin.uw.gov.pl

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 29.7.2017, 2017/S 144-298054)

Przedmiot zamówienia:
CPV:30233141, 48821000, 31214100, 31682500, 31224400
Nadmiarowa macierz niezależnych dysków (RAID)

Serwery sieciowe

Przełączniki

Awaryjny sprzęt elektryczny

Kable przyłączeniowe

Zamiast: 

IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia:

2. Parametry techniczne: – Macierz (max 25 punktów) – Serwery (max 6 punktów) Deduplikator (max 16 punktów).

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:

Data: 1.9.2017 – 11:30.
Powinno być: 

IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia:

2. Parametry techniczne: – Macierz (max 25 punktów) – Serwery (max 9 punktów) Deduplikator (max 16 punktów).

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:

Data: 1.9.2017 – 12:00.

 

 

Polska-Lublin: Nadmiarowa macierz niezależnych dysków (RAID)

2017/S 145-300437

Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie, ul. Spokojna 4, Osoba do kontaktów: Piotr Sękowski, Lublin 20-914, Polska. Tel.: +48 817424535. Faks: +48 817424535. E-mail: zampub@lublin.uw.gov.pl

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 29.7.2017, 2017/S 144-298054)

Przedmiot zamówienia:
CPV:30233141, 48821000, 31214100, 31682500, 31224400
Nadmiarowa macierz niezależnych dysków (RAID)

Serwery sieciowe

Przełączniki

Awaryjny sprzęt elektryczny

Kable przyłączeniowe

Zamiast: 

IV.3.7) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą:

Okres w miesiącach: 60.
Powinno być: 

IV.3.7) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą:

Okres w dniach: 60.

 

 

Polska-Lublin: Nadmiarowa macierz niezależnych dysków (RAID)

2017/S 144-298054

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie
ul. Spokojna 4
Osoba do kontaktów: Piotr Sękowski
20-914 Lublin
Polska
Tel.: +48 817424535
E-mail: zampub@lublin.uw.gov.pl
Faks: +48 817424535

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://www.lublin.uw.gov.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej

Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne

I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności

Ogólne usługi publiczne

I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających

Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis

II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:

Dostawa zestawu do wirtualizacji na potrzeby Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie.

II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług

Dostawy
Kupno
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Lublin, ul. Spokojna 4.
Kod NUTS PL814

II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego

II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej

II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu

Przedmiot zamówienia obejmuje: 1. zakup Macierzy Dyskowej, Serwera typu rack, Deduplikatora, Przełączników Fibre Channel 16Gb/s, przełączników LAN Ethernet 10Gb/s, Zasilacza awaryjnego UPS oraz Kompletu kabli niezbędnych do uruchomienia zestawu w ilościach minimalnych: Kable FC o dł. 5mb do podłączenia serwerów i macierzy z przełącznikami FC w ilości 16 szt, Kable zasilające do UPS (z pierwszego zasilacza oferowanych urządzeń) min 10 szt., Kable zasilające do listwy z gniazdami typu E (z drugiego zasilacza oferowanych urządzeń) min. 10 szt., Kable Ethernet kat 5e o dł. 5 mb – 16szt., Kable Ethernet kat 5e o dł. 2mb – 10szt., Komplet śrub montażowych do szafy rack w ilości niezbędnej do montażu dostarczonych urządzeń wymienionych poniżej, które mają zastąpić obecnie eksploatowane w urzędzie; 2. instalacje, uruchomienie i konfigurację urządzeń wchodzących w skład dostawy w serwerowni Zamawiającego, 3. przeprowadzenie specjalistycznych szkoleń dla administratorów na dostarczonym przez Wykonawcę sprzęcie, 4. zapewnienie wsparcia powdrożeniowego przez okres 1 roku.

II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

30233141, 48821000, 31214100, 31682500, 31224400

II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

II.1.8)Części

To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2)Wielkość lub zakres zamówienia

II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:

Szacunkowa wartość bez VAT: 646 341,46 PLN

II.2.2)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.3)Informacje o wznowieniach

Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie

II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji

w dniach: 42 (od udzielenia zamówienia)

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczące zamówienia

III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:

Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 23 000 PLN (słownie: dwadzieścia trzy tysiące złotych) Wadium należy wnieść przed upływem terminu do składania ofert. Wykonawca może wnieść wadium w następujących formach:
1) pieniądzu,
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
3) gwarancjach bankowych,
4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2016 r. poz. 359 ze zm.).
W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu należy wpłacić je na konto nr: 56 1010 1339 0055 0013 9120 0000.

III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:

Rozliczenia między Zamawiającym a przyszłym Wykonawcą prowadzone będą w złotych polskich (PLN).
Zamawiający zapłaci Wykonawcy za przedmiot zamówienia po wystawieniu faktury VAT, w terminie 14 dni od dnia dostarczenia faktury Zamawiającemu wraz z protokołem odbioru.
Podstawą do wystawienia faktury lub dokumentu równoważnego będzie podpisany bez zastrzeżeń przez strony protokół odbioru prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.

III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

III.1.4)Inne szczególne warunki

Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie

III.2)Warunki udziału

III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: W celu wstępnego potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia Wykonawca składa wraz z ofertą Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (zwany dalej: JEDZ), stanowiący Załącznik nr 1 do SIWZ. Ponadto w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania Wykonawca przedłoży na wezwanie Zamawiającego:
1)oświadczenia Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 4 do SIWZ (niewymagany na etapie składania ofert); w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu
2) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp (niewymagany na etapie składania ofert) wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: W celu wstępnego potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oświadczenie w powyższym
zakresie zawiera JEDZ.
Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczany od odpowiedzialności cywilnej w zakresie wykonywanej działalności na kwotę min. 800 000 PLN (warunek musi być spełniony na dzień składania ofert),

III.2.3)Kwalifikacje techniczne

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
W celu wstępnego potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oświadczenie w powyższym zakresie zawiera JEDZ.
Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże spełnianie poniżej określonych minimalnych wymagań:
a) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał minimum 2 dostawy zestawu do wirtualizacji serwerów, każda o wartości min. 600 000 PLN, odpowiadające swoim rodzajem dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz odbiorców,
b) przedłoży wykaz osób, skierowanych do realizacji zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usługi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych określonych w rozdziale III ust. 4 pkt. 2 SIWZ, uprawnień, doświadczenia.

III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi

III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu

III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury

IV.1.1)Rodzaj procedury

Otwarta

IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału

IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu

IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia

Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej

1. Cena. Waga 50

2. Parametry techniczne: – Macierz (max 25 punktów) – Serwery (max 6 punktów) Deduplikator (max 16 punktów). Waga 50

IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej

Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

IV.3)Informacje administracyjne

IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:

OU-XI.272.5.2017

IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia

nie

IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego

IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

1.9.2017 - 11:30

IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom

IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

polski.

IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

Okres w miesiącach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.8)Warunki otwarcia ofert

Data: 1.9.2017 - 11:30
Miejscowość:

Lublin, ul. Spokojna 4, pokój nr 158

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

VI.3)Informacje dodatkowe

Zamawiający informuje, iż zastosuje procedurę, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp, tj. najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

VI.4)Procedury odwoławcze

VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 22458770
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 22458770
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700

VI.4.2)Składanie odwołań

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp. Odwołanie wnosi się: a) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8; Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie: 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8. Odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej wnosi się: a) w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 – w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Szczegółowo kwestie związane z wniesieniem odwołania zawarte są w art. 180-189 ustawy Pzp.

VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 22458770
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

27.7.2017

Data rozpoczęcia: 
31.07.2017
Data zakończenia: 
29.12.2017
Informacje o zmianach w treści SIWZ: 
ZałącznikWielkość
PDF icon Wyjaśnienie treści SIWZ2.6 MB
Informacja z otwarcia ofert: 
ZałącznikWielkość
PDF icon Protokół z otwarcia ofert433.5 KB
Wynik postępowania: 
ZałącznikWielkość
PDF icon Informacja o wyniku postępowania276.83 KB

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod względem formalnym prowadzone są przez:

Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie

Biuro Informatyki i Obsługi Urzędu, stanowisko do spraw zamówień publicznych:
tel. (0-81) 742 45 35
faks (0-81) 742 45 35
20-914 Lublin, ul. Spokojna 4,
pok. 66

Sekretariat Biura:
tel. (0-81) 742 45 71
faks (0-81) 742 45 73
20-914 Lublin, ul. Spokojna 4,
pok. 60