Lublin: Usługi dozoru i ochrony fizycznej obiektów Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie
Numer ogłoszenia: 361700 - 2012; data zamieszczenia: 24.09.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Dyrektor Generalny Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie , ul. Spokojna 4, 20-914 Lublin, woj. lubelskie, tel. 81 7424535, faks 81 7424535.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa terenowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługi dozoru i ochrony fizycznej obiektów Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje całodobowe usługi dozoru i ochrony fizycznej obiektów Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, podzielone na 3 niżej wymienione zadania: 1) ZADANIE nr 1 - usługi dozoru i ochrony fizycznej obiektów LUW zlokalizowanych w Lublinie przy ul. Spokojnej 4, ul. Lubomelskiej 1-3, ul. Czechowskiej 15, oraz ul. Wojciechowskiej 1, wraz z ich otoczeniem, 2) ZADANIE nr 2 - usługi dozoru i ochrony fizycznej obiektów LUW zlokalizowanych w Zamościu przy ul. Partyzantów 3 i ul. Szczebrzeskiej 13 A, wraz z ich otoczeniem, 3) ZADANIE nr 3 - usługi dozoru i ochrony fizycznej obiektu LUW zlokalizowanego w Chełmie przy Pl. Niepodległości 1, wraz z jego otoczeniem, - szczegółowo określone w załączniku nr 2 do SIWZ. Ponadto Wykonawca jest zobowiązany: a) - w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy, do opracowania i przedstawienia do zatwierdzenia projektu planu ochrony i bezpieczeństwa, odrębnie dla każdego z obiektów. Projekt planu ochrony i bezpieczeństwa powinien być opracowany zgodnie obowiązującymi przepisami prawa, uwzględniać charakter obiektu, jego wyposażenie techniczne służące zabezpieczeniu osób i mienia na terenie obiektu i w jego otoczeniu, w odniesieniu do zadań określonych w SIWZ, b) - w sytuacji ewentualnego zagrożenia zewnętrznego (np.: podejrzenie ataku terrorystycznego), po uprzednim zgłoszeniu tego faktu zarządcy obiektu, do niezwłocznego skierowania do służby dodatkowych pracowników ochrony, w celu zwiększenia bezpieczeństwa osób i mienia, c) - do zapewnienia w sytuacjach alarmowych przyjazdu grupy interwencyjnej w czasie 10 minut od wezwania, d) - do zapewnienia osobom skierowanym do służby odpowiednio estetycznych i reprezentacyjnych ubiorów odpowiadających powadze Urzędu. Zamawiający przez odpowiedni ubiór rozumie - strój składający się z marynarki, koszuli, krawata, spodni o klasycznym kroju garniturowym oraz butów typu wizytowego. Dopuszczalne kolory to: czerń, granat, szary lub brąz. Ponadto pracownicy ochrony powinni posiadać jednolite dla wszystkich osób pełniących służbę plakietki identyfikacyjne z danymi personalnymi oraz nazwą Wykonawcy. Powyższe wymogi względem ubioru nie dotyczą pracowników ochrony pełniących służbę na terenie obiektu w Lublinie przy ul. Wojciechowskiej 1. Zamawiający przewiduje możliwość wystąpienia sytuacji alarmowych, zagrożenia w ilości 12 godzin w skali roku w zakresie zadania nr 1, oraz po 4 godziny w skali roku w zakresie zadania nr 2 i zadania nr 3.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85.31.23.10-5.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

W przypadku zmiany podmiotu sprawującego trwały zarząd nad jednym z wymienionych w umowie obiektów Skarbu Państwa, podlegającym dozorowi i ochronie, będącym jednocześnie przedmiotem niniejszej umowy, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w części dotyczącej tejże zmiany za uprzednim jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://ww2.lublin.uw.gov.pl/zampub/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie, ul. Spokojna 4, 20-914 Lublin, pok. nr 48.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 05.10.2012 godzina 11:30, miejsce: Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie, ul. Spokojna 4, 20-914 Lublin, pok. nr 48.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: ZADANIE nr 1 - usługi dozoru i ochrony fizycznej obiektów LUW zlokalizowanych w Lublinie.


CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: ZADANIE nr 2 -usługi dozoru i ochrony fizycznej obiektów LUW zlokalizowanych w Zamościu.


CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: ZADANIE nr 3 - usługi dozoru i ochrony fizycznej obiektu LUW zlokalizowanego w Chełmie.