Lublin: Dostawa i uruchomienie zestawu wirtualizacyjnego na potrzeby Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie
Numer ogłoszenia: 403302 - 2012; data zamieszczenia: 17.10.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 350450 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Dyrektor Generalny Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, ul. Spokojna 4, 20-914 Lublin, woj. lubelskie, tel. 81 7424535, faks 81 7424535.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa terenowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa i uruchomienie zestawu wirtualizacyjnego na potrzeby Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zakres dostawy obejmuje dostawę i uruchomienie zestawu składającego się z: a) Szafy 19´ typu rack do poniższych urządzeń, b) 2 serwerów typu rack 19´, c) macierzy dyskowej, d) KVM + monitor LCD, e) UPS typu rack podtrzymującego pracę zestawu w przypadku zaniku napięcia zewnętrznego, f) Okablowania typu patchcord (50 szt.), g) trzech switchy 24 portowych, h) oprogramowania wirtualizacyjnego. o minimalnych parametrach określonych w specyfikacji technicznej stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ. Zakres dostawy obejmuje także: a) instalację sprzętu w szafie rack w siedzibie Zamawiającego, b) złożenie komponentów zgodnie ze specyfikacją producenta zawartą w instrukcji obsługi, c) zestawienie fizycznych połączeń: zasilanie elektryczne, konsoli systemu, LAN, Fibre Chanel, d) partycjonowanie wewnętrznych dysków twardych w celu przygotowania serwerów do instalacji systemu operacyjnego, e) wykonanie wszystkich testów diagnostycznych rekomendowanych przez producenta, f) 15 godzinne szkolenie dla 3 administratorów z zakresu administrowania zestawem do przeprowadzenia u Zamawiającego, g) dostarczenie dokumentacji powykonawczej uruchomionego zestawu, zawierającej co najmniej wykaz sprzętu wraz ze schematami połączeń. Wymagania minimalne wyszczególnione w specyfikacji technicznej określają możliwość dostarczenia oprogramowania innego producenta (jeśli określono) pod warunkiem dotrzymania równoważności technicznej i/lub technologicznej. Zapis powyższy dotyczy także norm, o ile są przywoływane w specyfikacji technicznej. Jeżeli wykonawca przywoła inne normy, o ostrzejszych niż wymienione wymaganiach, będą one zweryfikowane i zaakceptowane..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 48.82.10.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15.10.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 195593,50 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ