Lublin: Dostawa i uruchomienie zestawu wirtualizacyjnego na potrzeby Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie
Numer ogłoszenia: 350450 - 2012; data zamieszczenia: 17.09.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Dyrektor Generalny Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie , ul. Spokojna 4, 20-914 Lublin, woj. lubelskie, tel. 81 7424535, faks 81 7424535.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa terenowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa i uruchomienie zestawu wirtualizacyjnego na potrzeby Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres dostawy obejmuje dostawę i uruchomienie zestawu składającego się z: a) Szafy 19´ typu rack do poniższych urządzeń, b) 2 serwerów typu rack 19´, c) macierzy dyskowej, d) KVM + monitor LCD, e) UPS typu rack podtrzymującego pracę zestawu w przypadku zaniku napięcia zewnętrznego, f) Okablowania typu patchcord (50 szt.), g) trzech switchy 24 portowych, h) oprogramowania wirtualizacyjnego. o minimalnych parametrach określonych w specyfikacji technicznej stanowiącej załącznik nr 2 do SIWZ. Zakres dostawy obejmuje także: a) instalację sprzętu w szafie rack w siedzibie Zamawiającego, b) złożenie komponentów zgodnie ze specyfikacją producenta zawartą w instrukcji obsługi, c) zestawienie fizycznych połączeń: zasilanie elektryczne, konsoli systemu, LAN, Fibre Chanel, d) partycjonowanie wewnętrznych dysków twardych w celu przygotowania serwerów do instalacji systemu operacyjnego, e) wykonanie wszystkich testów diagnostycznych rekomendowanych przez producenta, f) 15 godzinne szkolenie dla 3 administratorów z zakresu administrowania zestawem do przeprowadzenia u Zamawiającego, g) dostarczenie dokumentacji powykonawczej uruchomionego zestawu, zawierającej co najmniej wykaz sprzętu wraz ze schematami połączeń. Wymagania minimalne wyszczególnione w specyfikacji technicznej określają możliwość dostarczenia oprogramowania innego producenta (jeśli określono) pod warunkiem dotrzymania równoważności technicznej i/lub technologicznej. Zapis powyższy dotyczy także norm, o ile są przywoływane w specyfikacji technicznej. Jeżeli wykonawca przywoła inne normy, o ostrzejszych niż wymienione wymaganiach, będą one zweryfikowane i zaakceptowane.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 48.82.10.00-9.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 45.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 5 000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100). Wadium należy wnieść przed upływem terminu do składania ofert. Wykonawca może wnieść wadium w następujących formach: - pieniądzu; - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; - gwarancjach bankowych; - gwarancjach ubezpieczeniowych; - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275). W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu należy wpłacić je na konto nr 56 1010 1339 0055 0013 9120 0000. Dowód wniesienia wadium należy dołączyć do oferty. Zamawiający zwróci wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia ewentualnego odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca będzie zobowiązany w tym przypadku wnieść wadium w terminie określonym przez zamawiającego. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy pzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: - odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; - nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; - zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Do oferty należy dołączyć dowód wpłaty wadium oraz wypełnioną specyfikację techniczną stanowiącą załącznik nr 2 do SIWZ.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://ww2.lublin.uw.gov.pl/zampub/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie, ul. Spokojna 4, 20-914 Lublin, pok. 48.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 02.10.2012 godzina 11:30, miejsce: Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie, ul. Spokojna 4, 20-914 Lublin, pok. 48.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie