Lublin: Dostawa oprogramowania biurowego i systemowego na potrzeby Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie
Numer ogłoszenia: 392386 - 2012; data zamieszczenia: 11.10.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 350610 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Dyrektor Generalny Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, ul. Spokojna 4, 20-914 Lublin, woj. lubelskie, tel. 81 7424535, faks 81 7424535.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa terenowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa oprogramowania biurowego i systemowego na potrzeby Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa oprogramowania biurowego i systemowego na potrzeby Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, w następującym asortymencie: a) CA ARCserve Backup r16 for Windows VM Agent per Host License - Product plus 1 Year Enterprise Maintenance (Licencja dla sektora publicznego) - 1 kpl., b) Oprogramowanie Microsoft Windows Server Standard 2012 OLP NL Gov 2Proc - 6 kpl. c) Oprogramowanie Microsoft Windows Server Standard 2012 OLP NL Gov 2Proc - 4 kpl., d) Oprogramowanie Microsoft Windows 7 Professional PL BOX - 20 kpl., e) Pakiet Biurowy MS Office Std 2010 OLP NL Gov - 46 kpl., f) Pakiet Biurowy OfficeProPlus 2010 OLP NL Gov - 10 kpl., g) Licencja Microsoft Windows Server CAL 2012 OLP NL Gov UsrCAL - 50 kpl. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w specyfikacji technicznej, stanowiącej załącznik do oferty.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 48.00.00.00-8.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10.10.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 129105,69 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ