Lublin: Dostawa bonów towarowych przeznaczonych dla pracowników Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie
Numer ogłoszenia: 89456 - 2012; data zamieszczenia: 22.03.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 60166 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Dyrektor Generalny Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, ul. Spokojna 4, 20-914 Lublin, woj. lubelskie, tel. 81 7424535, faks 81 7424535.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa terenowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa bonów towarowych przeznaczonych dla pracowników Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2813 sztuk bonów towarowych o nominale 50 zł, w formie papierowej z przeznaczeniem dla pracowników Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie. Wymagany okres ważności (realizacji) bonów towarowych nie krótszy niż do 31 maja 2013 r., wraz z obowiązkiem dostarczenia bonów do siedziby Zamawiającego tj. budynku LUW w Lublinie, ul. Spokojna 4, 20-914 Lublin, w ciągu 5 dni od daty zawarcia umowy. Bony towarowe muszą gwarantować możliwość ich realizacji: a) na terenie województwa lubelskiego, w tym obowiązkowo na terenie miast: Biała Podlaska, Chełm, Lublin, Zamość, b) w punktach handlowych (w tym, o powierzchni powyżej 4 000 m², z obowiązkiem realizacji bonu w placówce głównej) oferujących artykuły z następujących branż: spożywczej, chemiczno-kosmetycznej, przemysłowej (odzieżowej, obuwniczej i galanterii skórzanej), elektronicznej, w tym zmechanizowany sprzęt AGD i TV, artykułów papierniczych, sportowych, farmaceutycznych, księgarskich i gospodarstwa domowego; pojęcie -punkt handlowy- nie obejmuje: kiosków -ruchu-, oraz straganów, stoisk, pawilonów i bud na targowiskach, c) w punktach usługowych i gastronomicznych. Pod pojęciem -bonów towarowych- należy rozumieć emitowane i oferowane przez Wykonawcę znaki legitymacyjne na okaziciela, podlegające wymianie na towary lub usługi w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.).

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 22.45.80.00-5.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22.03.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 140650,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ