Lublin: Usługa wywozu odpadów komunalnych z nieruchomości Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie oraz Delegatur w Białej Podlaskiej, Chełmie i Zamościu, przez okres 2 lat
Numer ogłoszenia: 377382 - 2011; data zamieszczenia: 14.11.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 325216 - 2011r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Dyrektor Generalny Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, ul. Spokojna 4, 20-914 Lublin, woj. lubelskie, tel. 081 7424535, faks 081 7424200.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa terenowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa wywozu odpadów komunalnych z nieruchomości Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie oraz Delegatur w Białej Podlaskiej, Chełmie i Zamościu, przez okres 2 lat.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Usługa wywozu odpadów komunalnych, z nieruchomości Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie oraz Delegatur w Białej Podlaskiej, Chełmie i Zamościu, przez okres 2 lat, z podziałem na 4 zadania: ZADANIE A - obejmuje wywóz odpadów komunalnych kategorii Q14 - wg. ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. nr 185 poz. 1243 z późn. zm.) i o kodzie 20 03 01 wg. rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206) z nieruchomości Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, tj. budynku przy ul. Spokojnej 4, ul. Lubomelskiej 1-3, ul. Czechowskiej 15, ul. Kraśnickiej 118 C, oraz bazy transportowej przy ul. Wojciechowskiej 1, z pojemników na odpady dostarczonych przez Wykonawcę (dzierżawa); ZADANIE B - obejmuje wywóz odpadów komunalnych kategorii Q14 -wg. ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. nr 185 poz. 1243 z późn. zm.) i o kodzie 20 03 01 wg. rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112 poz. 1206) z nieruchomości Delegatury Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białej Podlaskiej, tj. budynku przy ul. Brzeskiej 41, z pojemników na odpady dostarczonych przez Wykonawcę (dzierżawa); ZADANIE C - obejmuje wywóz odpadów komunalnych kategorii Q14 -wg. ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. nr 185 poz. 1243 z późn. zm.) i o kodzie 20 03 01 wg. rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112 poz. 1206) z nieruchomości Delegatury Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Chełmie, tj. budynku przy Placu Niepodległości 1, z pojemników na odpady dostarczonych przez Wykonawcę (dzierżawa); ZADANIE D - obejmuje wywóz odpadów komunalnych kategorii Q14 -wg. ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. nr 185 poz. 1243 z późn. zm.) i o kodzie 20 03 01 wg. rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112 poz. 1206) z nieruchomości Delegatury Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Zamościu, tj. budynku przy ul. Partyzantów 3, oraz ul. Szczebrzeskiej 13A, z pojemników na odpady dostarczonych przez Wykonawcę (dzierżawa). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.51.10.00-2.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: ZADANIE A - obejmuje wywóz odpadów komunalnych z nieruchomości Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08.11.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 98098,68 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Część NR: 2   

Nazwa: ZADANIE B - obejmuje wywóz odpadów komunalnych z nieruchomości Delegatury Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białej Podlaskiej

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08.11.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 41823,36 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Część NR: 3   

Nazwa: ZADANIE C - obejmuje wywóz odpadów komunalnych z nieruchomości Delegatury Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Chełmie

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08.11.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 52698,96 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Część NR: 4   

Nazwa: ZADANIE D - obejmuje wywóz odpadów komunalnych z nieruchomości Delegatury Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Zamościu

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08.11.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 26617,87 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ