Lublin: Usługa wywozu odpadów komunalnych, z nieruchomości Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie oraz Delegatur w Białej Podlaskiej, Chełmie i Zamościu, przez okres 2 lat
Numer ogłoszenia: 325216 - 2011; data zamieszczenia: 07.10.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Dyrektor Generalny Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie , ul. Spokojna 4, 20-914 Lublin, woj. lubelskie, tel. 081 7424535, faks 081 7424200.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa terenowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa wywozu odpadów komunalnych, z nieruchomości Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie oraz Delegatur w Białej Podlaskiej, Chełmie i Zamościu, przez okres 2 lat.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Usługa wywozu odpadów komunalnych, z nieruchomości Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie oraz Delegatur w Białej Podlaskiej, Chełmie i Zamościu, przez okres 2 lat, z podziałem na 4 zadania:ZADANIE A - obejmuje wywóz odpadów komunalnych kategorii Q14 - wg. ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. nr 185 poz. 1243 z późn. zm.) i o kodzie 20 03 01 wg. rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206) z nieruchomości Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, tj. budynku przy ul. Spokojnej 4, ul. Lubomelskiej 1-3, ul. Czechowskiej 15, ul. Kraśnickiej 118 C, oraz bazy transportowej przy ul. Wojciechowskiej 1, z pojemników na odpady dostarczonych przez Wykonawcę (dzierżawa);ZADANIE B - obejmuje wywóz odpadów komunalnych kategorii Q14 -wg. ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. nr 185 poz. 1243 z późn. zm.) i o kodzie 20 03 01 wg. rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112 poz. 1206) z nieruchomości Delegatury Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białej Podlaskiej, tj. budynku przy ul. Brzeskiej 41, z pojemników na odpady dostarczonych przez Wykonawcę (dzierżawa);ZADANIE C - obejmuje wywóz odpadów komunalnych kategorii Q14 -wg. ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. nr 185 poz. 1243 z późn. zm.) i o kodzie 20 03 01 wg. rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112 poz. 1206) z nieruchomości Delegatury Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Chełmie, tj. budynku przy Placu Niepodległości 1, z pojemników na odpady dostarczonych przez Wykonawcę (dzierżawa);ZADANIE D - obejmuje wywóz odpadów komunalnych kategorii Q14 -wg. ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. nr 185 poz. 1243 z późn. zm.) i o kodzie 20 03 01 wg. rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112 poz. 1206) z nieruchomości Delegatury Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Zamościu, tj. budynku przy ul. Partyzantów 3, oraz ul. Szczebrzeskiej 13A, z pojemników na odpady dostarczonych przez Wykonawcę (dzierżawa). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.51.10.00-2.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 4.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający może odstąpić od umowy lub zmniejszyć jej zakres, w przypadku wystąpienia istotnej zmiany okoliczności takiej jak: a) odstąpienie od użytkowania obiektu lub części obiektu, o których mowa w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, b) zmiana ilości pojemników lub częstotliwości wywozu, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, na warunkach określonych w art. 145 ustawy Pzp.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http:/ww2.lublin.uw.gov.pl/zampub/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie, ul. Spokojna 4, 20-914 Lublin, pokój nr 48.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 19.10.2011 godzina 11:30, miejsce: Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie, ul. Spokojna 4, 20-914 Lublin, pokój nr 48.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: ZADANIE A - obejmuje wywóz odpadów komunalnych z nieruchomości Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie.


CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: ZADANIE B - obejmuje wywóz odpadów komunalnych z nieruchomości Delegatury Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białej Podlaskiej.


CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: ZADANIE C - obejmuje wywóz odpadów komunalnych z nieruchomości Delegatury Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Chełmie.


CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: ZADANIE D - obejmuje wywóz odpadów komunalnych z nieruchomości Delegatury Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Zamościu.