Lublin: Wykonanie przebudowy budynku administracyjno - biurowego Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, przy ul. Czechowskiej 15 - Etap I
Numer ogłoszenia: 200264 - 2011; data zamieszczenia: 14.07.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Dyrektor Generalny Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie , ul. Spokojna 4, 20-914 Lublin, woj. lubelskie, tel. 081 7424535, faks 081 7424200.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa terenowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie przebudowy budynku administracyjno - biurowego Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, przy ul. Czechowskiej 15 - Etap I.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres prac, które należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektu budowlano - wykonawczego stanowiącą załącznik SIWZ, obejmować będzie w szczególności: a) wymianę stolarki okiennej i drzwiowej. b) wykonanie prac remontowych w piwnicach- przebudowa sanitariatów na pomieszczenia gospodarcze, wydzielenie klatki schodowej jako odrębnej strefy pożarowej. c) wykonanie prac remontowych na parterze - przebudowa pomieszczeń hali maszyn z wydzieleniem oddzielnego pomieszczenia biurowego i technicznego, wykonanie przebudowy ścianek działowych przy wiatrołapie i sanitariatach. d) Wykonanie prac remontowych na klatce schodowej - wykonanie wydzielenia klatki schodowej ściankami g-k o odporności ogniowej EI 60 na parterze i piętrze oraz drzwiami o odporności ogniowej EI 30. e) wykonanie prac remontowych na piętrze - wykonanie przebudowy sanitariatów, posadzek w pomieszczeniach biurowych i hallu, skrycie przewodów w ścianach oraz prace malarskie. f) przebudowa instalacji wod - kan w istniejących sanitariatach. g) wykonanie wspomagającej wentylacji wyciągowej pomieszczeń WC na piętrze i parterze oraz w pomieszczeniu porządkowym w piwnicy budynku. h) wykonanie wentylacji mechanicznej niskociśnieniowej pomieszczeń biurowych i technicznych na parterze i piętrze budynku w oparciu o nasady kominowe hybrydowe, systemowe nawiewniki higrosterowane okienne oraz systemowe kratki wyciągowe higrosterowane. i) przebudowa wewnętrznej instalacji elektrycznej obejmująca wydzieloną dedykowaną sieć komputerową, instalację podstawową i oświetleniową, j) wykonanie Instalacji Wykrywania i Sygnalizacju Pożaru (ISP).

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.26.27.00-8.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.12.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Do oferty należy także dołączyć kosztorys ofertowy sporządzony w oparciu o projekt budowlano-wykonawczy, specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych i przedmiar robót oraz pozostałe dokumenty stanowiące załączniki SIWZ.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zgodnie z art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz.U. z 2010 r. nr 113 poz. 759 ze zm.) Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy w zakresie terminu, przedmiotu zamówienia i wynagrodzenia w przypadku: a) gdy będzie to konieczne ze względu na zapewnienie bezpieczeństwa lub zapobieżenie awarii, b) gdy będzie to konieczne ze względu na zmianę przepisów prawa związanych z przedmiotem zamówienia, c) gdy zaistnieje konieczność uzyskania stosownych zezwoleń, których konieczności uzyskania nie można było przewidzieć w momencie wszczęcia i postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcia niniejszej umowy, d) wystąpienia ryzyka przekroczenia budżetu inwestycji, e) ograniczenia zakresu robót budowlanych, f) zaistnienia okoliczności, których Zamawiający nie był w stanie przewidzieć podczas realizacji zamówienia, g) w przypadku zmiany stawki podatku VAT w trakcie trwania realizacji zamówienia w zakresie różnicy pomiędzy nową stawką, a stawką dotychczas obowiązującą.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: ww2.lublin.uw.gov.pl/zampub/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie Biuro Obsługi Urzędu ul. Spokojna 4 20-914 Lublin pok. 48.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 29.07.2011 godzina 11:30, miejsce: Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie Biuro Obsługi Urzędu ul. Spokojna 4 20-914 Lublin pok. 48.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie