Numer ogłoszenia: 362458 - 2010; data zamieszczenia: 09.11.2010

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 346822 - 2010 data 27.10.2010 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Dyrektor Generalny Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, ul. Spokojna 4, 20-914 Lublin, woj. lubelskie, tel. 081 7424535, fax. 081 7424200.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić: