Zamówienie na usługi społeczne dot. świadczenia usług pocztowych na rzecz Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

na usługi społeczne o wartości poniżej 750 000 euro, do których zastosowanie mają przepisy art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.)

dot. świadczenia usług pocztowych w zakresie przyjmowania i doręczania przesyłek w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie

I. Informacje wstępne

1. Zamawiający

Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie ul. Spokojna 4, 20-914 Lublin

Telefon: 81 74-24-535

Strona internetowa: zampub.lublin.uw.gov.pl

e-mail: zampub@lublin.uw.gov.pl
Godziny pracy: 7:30 – 15:30

NIP: 7120104674

Regon: 000514294

2. Tryb postępowania

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne prowadzone jest zgodnie z art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) - zwanej dalej „ustawą Pzp”. Usługi pocztowe stanowią usługi społeczne, określone w załączniku XIV Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylającej dyrektywę 2004/18/WE (Dz. Urz. UE L z 2014 r., Nr 94, s. 65) i z tego powodu tryb przewidziany w art. 138 ustawy Pzp ma zastosowanie.

II. Opis przedmiotu zamówienia

1. Nazwa zadania

„Świadczenie usług pocztowych w zakresie przyjmowania i doręczania przesyłek w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie.”

2. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia są usługi społeczne, o których mowa w art. 138h ustawy.
Zamówienie obejmuje świadczenie usług pocztowych na rzecz Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek w obrocie krajowym i zagranicznym wraz z usługą codziennego odbioru przesyłek z siedziby Zamawiającego w okresie od dnia wykorzystania środków z dotychczasowej umowy na usługi pocztowe, jednak nie później niż od 01.01.2019 r. do 31.12.2020 r. Szczegółowy opis  przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2a-c niniejszego Ogłoszenia.

Usługa ma być świadczona w następujących lokalizacjach:

1) Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie - ul. Spokojna 4,20-914 Lublin,

2) Wojewódzki Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności - ul. Bazylianówka 46, 20-144 Lublin,

3) Lubelski Urząd Wojewódzki Delegatura w Białej Podlaskiej - ul. Brzeska 41, 21-500 Biała Podlaska,

4) Lubelski Urząd Wojewódzki Delegatura w Chełmie - Pl. Niepodległości 1, 22-100 Chełm,

5) Lubelski Urząd Wojewódzki Delegatura w Zamościu - ul. Partyzantów 3, 22-400 Zamość.

Przedmiot zamówienia należy wykonywać zgodnie ze złożoną ofertą, niniejszym ogłoszeniem o zamówieniu wraz z załącznikami oraz obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
Zamawiający wymaga, aby na czas realizacji przedmiotowego zamówienia Wykonawca lub podwykonawca, na terenie miast Lublin, Biała Podlaska, Chełm i Zamość min. 50% osób wykonujących bezpośrednio czynności określone w opisie przedmiotu zamówienia (tj. m.in. odbiór, dostarczanie, rozdzielanie, przyjmowanie, sortowanie, doręczanie przesyłek pocztowych), zatrudniał na podstawie umów o pracę, zgodnie z art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 108, z późn. zm.). Szczegółowe wymagania w tym zakresie zawarte są w Załączniku Nr 4 do Ogłoszenia.

Zamawiający w trakcie realizacji umowy, w przypadku powzięcia wątpliwości lub wiedzy o niewykonywaniu tego obowiązku przez Wykonawcę, ma prawo do kontroli spełnienia przez Wykonawcę powyższego wymagania, w szczególności poprzez poinformowanie Państwowej Inspekcji Pracy. W przypadku, stwierdzenia nieprawidłowości lub gdy wynik kontroli PIP wykaże nieprawidłowości dotyczące niedopełnienia obowiązku, Zamawiający naliczy kary umowne, których wysokość została określona w Istotnych postanowieniach umowy stanowiących Załącznik Nr 4 do Ogłoszenia. Zamawiający zaleca, aby Wykonawca zobowiązał podwykonawców do zatrudnienia ww. osób na umowę o pracę. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wykonanie tego obowiązku również w stosunku do podwykonawców.

3. Termin realizacji zamówienia

Od dnia wykorzystania środków z dotychczasowej umowy na usługi pocztowe jednak nie później niż od 01.01.2019 do 31.12.2020 r. Wykonawca zostanie powiadomiony pisemnie lub drogą elektroniczną o dacie wcześniejszego niż od dnia 1 stycznia 2019 r. obowiązywania umowy, co najmniej na 7 dni przed tym terminem.

4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

64.11.00.00-0 Usługi pocztowe

64113000-1 Usługi pocztowe dotyczące paczek

III. Warunki udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia oraz dokumenty potwierdzające ich spełnianie

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 i art. 24 ust. 5 ustawy Pzp, co Zamawiający będzie weryfikował na podstawie:

1) złożonego oświadczenia o nie podleganiu wykluczeniu (załącznik nr 5 do ogłoszenia),

2) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

3) listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej wraz z oświadczeniem o przynależności bądź braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 7. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, spełniający warunki dotyczące:
1) posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej tzn. o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy posiadający uprawnienia do wykonywania działalności pocztowej zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2017 poz. 1481 z późn.zm.) oraz zostali wpisani do rejestru operatorów pocztowych prowadzonego, zgodnie z art. 13 ww. ustawy, przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

2) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tzn. Wykonawca zobowiązany jest dysponować co najmniej jedną stałą placówką pocztową w rozumieniu art. 3 pkt 15 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2017 poz. 1481 z późn.zm.), w każdej gminie miejskiej i miejsko - wiejskiej oraz mieście na prawach powiatu na terytorium RP wg aktualnego na dzień ogłoszenia o zamówieniu podziału administracyjnego kraju, w której można odebrać przesyłkę pocztową opłaconą lub za pobraniem. W przypadku gmin miejskich i miejsko - wiejskich oraz miast na prawach powiatu, które posiadają więcej niż 20 000 mieszkańców - Wykonawca zobowiązany jest dysponować co najmniej jedną placówką pocztową na każde rozpoczęte 20 000 mieszkańców. Każda z ww. placówek pocztowych musi być przystosowana do obsługi osób niepełnosprawnych. Placówki muszą być czynne min. 5 dni w tygodniu. Czytelnie oznakowane. Jeśli dzielą powierzchnię użytkową z innym podmiotem lub jednocześnie wykonują inną działalność gospodarczą w tym samym miejscu przesyłki pocztowe muszą znajdować się w wydzielonej strefie z osobnym miejscem do ich wydawania.

3) znajdowania się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej gwarantującej należyte wykonanie zamówienia, (bez stawiania szczegółowych wymagań w ramach tego warunku).

Powyższe warunki będą oceniane w oparciu o kryterium spełnia / nie spełnia na podstawie przedstawionych dokumentów.

3. Dokumenty jakie należy złożyć wraz z ofertą

Wykonawca składa wraz z ofertą:

1) oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do ogłoszenia,

2) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do ogłoszenia,

3) wypełniony formularz ofertowy – zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 1 niniejszego ogłoszenia,

4) wypełniony formularz cenowy – zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 3 niniejszego ogłoszenia,

5) wykaz placówek pocztowych, określonych w ust. 2 pkt. 2 lub wskazanie miejsca jego udostępnienia,

6) oświadczenie o przynależności bądź braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 7 do ogłoszenia,

7) dokument potwierdzający, że Wykonawca jest wpisany do rejestru operatorów pocztowych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej,

8) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

9) powyższe dokumenty należy dostarczyć w formie oryginału; w przypadku dokumentów wymienionych w pkt 7-8 dopuszczalne jest złożenie kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem,

10) w przypadku nie złożenia dokumentów, o których mowa w pkt 1-6 lub nie wypełnienia ich w całości oferta Wykonawcy nie będzie brana pod uwagę,

11) w przypadku nie złożenia dokumentów, o których mowa w pkt 7-8, Zamawiający wezwie Wykonawcę do ich uzupełnienia w wyznaczonym dodatkowym terminie; w przypadku nie dostarczenia ich w terminie określonym w wezwaniu, oferta Wykonawcy nie będzie brana pod uwagę,

12) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia,

13) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także oświadczenie wg wzoru na załącznikach  nr 5 oraz 6 do Ogłoszenia dotyczące tych podmiotów,

14) Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu składa także oświadczenie wg. wzoru na załączniku nr 5 do Ogłoszenia - dotyczące podwykonawców,

15) w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie wg wzorów na załączniku nr 5 oraz nr 6 do Ogłoszenia składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie; dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału
w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia,

16) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz
w przypadku innych podmiotów, na zasobach których Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub te podmioty,

17) Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r.
o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570 oraz z 2016 r. poz. 352); w takiej sytuacji Wykonawca zobligowany jest do wskazania Zamawiającemu sygnatury postępowania, w którym wymagane dokumenty lub oświadczenia się znajdują.

IV. Opis sposobu przygotowania oferty

Wymagania i zalecenia ogólne

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, w formie pisemnej na formularzu ofertowym, zgodnie z załącznikiem stanowiącym załącznik nr 1 do Ogłoszenia. W ofercie należy podać wartość  netto i wartość brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku, oraz dołączyć wypełniony w kolumnach: cena jednostkowa netto, stawka podatku VAT/zwolnione, cena łączna brutto – formularz cenowy, stanowiący załącznik nr 3 do Ogłoszenia.

2. Cena brutto oferty uwzględniająca wszystkie koszty związane z realizacją zadania, musi być podana w polskich złotych cyfrowo i słownie z uwzględnieniem wymagań związanych z istotnymi postanowieniami umowy oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.

3. Oferta musi być przygotowana w języku polskim.

4. Oferta powinna być podpisana przez Wykonawcę lub osobę umocowaną do składania oświadczeń woli w jego imieniu (umocowanie do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy winno być załączone do oferty i aktualne na dzień składania oferty).

5. W sytuacji, gdy Wykonawca lub osoba przez niego umocowana nie posiada pieczątki imiennej, powinna na dokumentach złożyć czytelny podpis, z którego jednoznacznie wynika brzmienie imienia i nazwiska umożliwiające identyfikację osoby składającej podpis.

6. Wykonawca jest związany ofertą 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Wykonawca może samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego przedłużyć termin związania ofertą na okres nie dłuższy niż 30 dni liczony od zakończenia pierwotnego okresu związania ofertą.

7. Ofertę wraz z wymaganymi przez niniejsze ogłoszenie dokumentami Wykonawca winien umieścić w podwójnej nieprzezroczystej i zabezpieczonej kopercie i złożyć w siedzibie Zamawiającego w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie, ul. Spokojna 4, 20-914 Lublin, pok. nr 60 do dnia 18 maja 2018 r. do godz. 11:30. Kopertę zawierającą ofertę należy zaadresować: „Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie, ul. Spokojna 4, 20-914 Lublin – „Oferta w postępowaniu na świadczenie usług pocztowych na potrzeby Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego.” - dostarczyć wyłącznie do pokoju nr 60”. Z dopiskiem „Nie otwierać przed 18 maja 2018 r. godz. 12.00”.

8. Oferty mogą być składane bezpośrednio lub drogą pocztową wyłącznie w pokoju nr 60 – na parterze w siedzibie Zamawiającego. Oferta złożona po terminie nie będzie rozpatrywana.

9. Wykonawca może zmodyfikować lub wycofać ofertę przed wyznaczonym terminem składania ofert poprzez pisemne powiadomienie Zamawiającego. Powiadomienie o modyfikacji lub wycofaniu musi być przygotowane, oznaczone i dostarczone zgodnie z zasadami składania ofert i dodatkowo opisane na opakowaniu „MODYFIKACJA” albo „WYCOFANIE”.

10. Otwarcie ofert nastąpi dnia 18 maja 2018 r. o godz. 12:00 w pokoju nr 60 w siedzibie Zamawiającego w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie, ul. Spokojna 4, 20-914 Lublin.

11. Zamawiający informuje, iż oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 419 ze zm.) rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działanie w celu zachowania ich poufności.

12. Zamawiający opublikuje niezwłocznie na stronie internetowej informację z otwarcia ofert, w szczególności informacje dotyczące kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie oraz ceny, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności zawartych w ofertach.

13. Otwarcia i oceny ofert dokona komisja przetargowa powołana zgodnie z Zarządzeniem Nr 1 Dyrektora Generalnego Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie z dnia 2 lutego 2017r. w sprawie zasad udzielania zamówień publicznych oraz powołania Komisji do przeprowadzania postępowań o udzielanie zamówień publicznych w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie, z późn. zm.

14. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści z wyjątkiem poprawienia przez Zamawiającego oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz innych omyłek polegających na niezgodności oferty z treścią niniejszego ogłoszenia, nie powodujących istotnych zmian w treści oferty. Informacja o dokonaniu poprawek zostanie przekazana niezwłocznie Wykonawcy, którego oferta została poprawiona.

15. Wyniki swoich prac komisja przetargowa przedstawi do zatwierdzenia Dyrektorowi Generalnemu LUW w Lublinie, jako kierownikowi Zamawiającego.

V. Kryteria oceny ofert

1. O wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będzie kryterium ceny – 100%.

Ocena punktowa w tym kryterium dokonana zostanie zgodnie ze wzorem:

Kryterium ceny = najniższa oferowana cena brutto : cena brutto badanej oferty x 100

2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyska najkorzystniejszy bilans punktów określonych w kryterium wyboru ofert.

3. Sposób obliczenia ceny

1) Pod pojęciem „ceny” należy rozumieć, zgodnie z przepisami art. 3 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1830), wartość wyrażoną w jednostkach pieniężnych, którą kupujący jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę; w cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług lub podatkiem akcyzowym.

2) Cenę oferty należy obliczyć na podstawie cen jednostkowych oraz szacunkowych ilości poszczególnych rodzajów przesyłek zawartych w formularzu cenowym.

3) Cena musi być podana w polskich złotych, cyfrowo i słownie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

4) Ceny jednostkowe podane w formularzu cenowym muszą obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia

VI. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami:

1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub drogą elektroniczną. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

2. Każdy Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie niniejszego ogłoszenia i załączników. Wniosek Wykonawcy o wyjaśnienie powinien być skierowany na adres: Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie Biuro Informatyki i Obsługi Urzędu - ul. Spokojna 4, 20-914 Lublin, mail: zampub@lublin.uw.gov.pl

3. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści ogłoszenia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

4. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści ogłoszenia wpłynął po upływie terminu składania wniosku, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień Zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpoznania.

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo przed upływem terminu składania ofert do modyfikacji ogłoszenia i załączników oraz do przedłużenia terminu składania ofert.

6. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosków o wyjaśnienie treści ogłoszenia.

7. Wyjaśnienia treści ogłoszenia, informacje o modyfikacji przedmiotu zamówienia oraz informacje o przedłużeniu terminu składania ofert, Zamawiający będzie publikował na swojej stronie internetowej oraz przekazywał Wykonawcom, którzy składali wnioski w przedmiotowym postępowaniu.

8. Osobami uprawnionymi przez Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcami są:

- Pani Beata Konop – nr telefonu 81-74-24-798 w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia,

- Pani Marlena Koleśnik – nr telefonu 81-74-24-535 w sprawach proceduralnych.

Kontakt wyłącznie od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 14:00.

VII. Umowa

1. Załącznikiem do niniejszego ogłoszenia są istotne postanowienia umowy.

2. W terminie 2 dni roboczych od przekazania informacji o wyborze oferty poprzez publikację na stronie internetowej, oraz przekazaniu do Wykonawców, którzy złożyli ofertę w niniejszym postępowaniu, wybrany Wykonawca ma obowiązek dostarczyć Zamawiającemu projekt umowy zawierający istotne postanowienia umowy, stanowiące załącznik nr 4 do ogłoszenia. Zamawiający sprawdzi projekt umowy pod kątem zgodności z przepisami. W przypadku niezgodności zapisów projektu umowy z wymogami prawa, Zamawiający dostosuje projekt umowy do obowiązujących przepisów. Dostosowany projekt umowy zostanie przekazany Wykonawcy razem z zaproszeniem do podpisania umowy.

3. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany jest w ciągu 10 dni od podpisania umowy przedłożyć oświadczenie, o zatrudnianiu na podstawie umowy o pracę na terenie miast Lublin, Biała Podlaska, Chełm i Zamość min. 50% osób wykonujących bezpośrednio czynności określone w opisie przedmiotu zamówienia.

4. Informacje o wyniku postępowania wraz z uzasadnieniem Zamawiający opublikuje na stronie internetowej oraz przekaże w formie określonej w rozdz. VI ust.1 Wykonawcom, którzy złożyli oferty.

5. Zamawiający do czasu podpisania umowy zastrzega sobie prawo do zmiany wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnienia postępowania w przypadku powzięcia wiadomości o okolicznościach mających wpływ na ocenę ofert i wynik przedmiotowego postępowania. Informację o zmianie wyniku postępowania Zamawiający przekaże w formie określonej w ust. 4.

6. Zamawiający unieważni postępowanie w następujących przypadkach:

1) gdy nie złożono żadnej oferty,

2) gdy żadna z ofert nie spełniała wymogów określonych w ogłoszeniu wraz załącznikami,

3) gdy cena najkorzystniejszej oferty przekracza środki przewidziane na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia,

4) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć,

5) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

7. Informacje o unieważnieniu postępowania zostaną opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego oraz przekazane w formie przewidzianej w rozdz. VI ust.1 ogłoszenia Wykonawcom, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu.

8. Wykonawcom w toku postępowania nie przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.).

Załączniki:

Zał. 1 Formularz ofertowy

Zał. 2 a-c Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Zał. 3 Formularz cenowy

Zał. 4 Istotne postanowienia umowy

Zał. 5 Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art. 25a ust.1 ustawy Pzp

Zał. 6 Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 25a ust.1 ustawy Pzp

Zał. 7 Oświadczenie o przynależności bądź braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

 

Dyrektor Generalny

Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego

/-/

Agata Grula

/podpisano elektronicznie/

 

Data rozpoczęcia: 
07.05.2018
Data zakończenia: 
27.06.2018
Informacja z otwarcia ofert: 
ZałącznikWielkość
PDF icon informacja z otwarcia ofert.pdf317.4 KB
Wynik postępowania: 
ZałącznikWielkość
PDF icon Informacja o wyborze oferty372.97 KB
PDF icon Informacja o udzieleniu zamówienia370.75 KB

Kalendarium

po wt śr cz pt so nd
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod względem formalnym prowadzone są przez:

Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie

Biuro Informatyki i Obsługi Urzędu, stanowisko do spraw zamówień publicznych:
tel. (0-81) 742 45 35
faks (0-81) 742 45 35
20-914 Lublin, ul. Spokojna 4,
pok. 66

Sekretariat Biura:
tel. (0-81) 742 45 71
faks (0-81) 742 45 73
20-914 Lublin, ul. Spokojna 4,
pok. 60