Wykonanie przebudowy I piętra budynku Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie przy ul. Czechowskiej 15 - etap II, zadanie 2 cz. 2

Numer ogłoszenia: 179363 - 2016; data zamieszczenia: 11.08.2016

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 161381 - 2016 data 27.07.2016 r.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Dyrektor Generalny Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, ul. Spokojna 4, 20-914 Lublin, woj. lubelskie, tel. 81 7424535, fax. 81 7424535.
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.4.
W ogłoszeniu jest: Zakres robót: 3) branża elektryczna: budynek: b) wykonanie rozbudowy istniejących tablic rozdzielczych budynku, roboty zewnętrzne: a) wykonanie przebudowy kabli SN - własność PGE, b) wykonanie przebudowy kanalizacji światłowodowej - własność PGE, c) wykonanie zabezpieczenia kabli nN- własność Zamawiającego, d) pomiary i badania kabli po wykonanych pracach, e) uruchomienie całości instalacji po wykonaniu przy udziale PGE, f) odbiór robót z udziałem PGE, g) zasilanie bram, rury ochronne..
W ogłoszeniu powinno być: Zakres robót: 3) branża elektryczna: budynek: b) wykonanie przeniesienia, wykonanie rozbudowy istniejących tablic rozdzielczych budynku, roboty zewnętrzne: a) wykonanie montażu rurociągu dla kabli nN- zasilanie z sieci PGE (do granicy działki), b) wykonanie montażu kabli nN dla zasilania istn. złącza z sieci PGE ( do granicy działki), c) wykonanie zabezpieczenia kabli nN - własność Inwestora, d) pomiary i badania kabli po wykonanych pracach, e) uruchomienie całości instalacji po jej wykonaniu, f) odbiory robót, g) zasilanie bram, rury ochronne..

Numer ogłoszenia: 179293 - 2016; data zamieszczenia: 11.08.2016

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 161381 - 2016 data 27.07.2016 r.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Dyrektor Generalny Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, ul. Spokojna 4, 20-914 Lublin, woj. lubelskie, tel. 81 7424535, fax. 81 7424535.
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4.
W ogłoszeniu jest: 11.08.2016 godzina 11:30, miejsce: Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie Biuro Finansowo - Księgowe 20-914 Lublin ul. Spokojna 4 pok. 63..
W ogłoszeniu powinno być: 19.08.2016 godzina 11:30, miejsce: Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie Biuro Finansowo - Księgowe 20-914 Lublin ul. Spokojna 4 pok. 63..
II.2) Tekst, który należy dodać:
Miejsce, w którym należy dodać tekst: II.1.4.
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: 19.08.2016 godzina 11:30, miejsce: Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie Biuro Finansowo - Księgowe 20-914 Lublin ul. Spokojna 4 pok. 63..

Wykonanie przebudowy I piętra budynku Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie przy ul. Czechowskiej 15 - etap II, zadanie 2 cz. 2
Numer ogłoszenia: 161381 - 2016; data zamieszczenia: 27.07.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:
V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Dyrektor Generalny Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie , ul. Spokojna 4, 20-914 Lublin, woj. lubelskie, tel. 81 7424535, faks 81 7424535.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa terenowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie przebudowy I piętra budynku Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie przy ul. Czechowskiej 15 - etap II, zadanie 2 cz. 2.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy I piętra budynku Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie przy ul. Czechowskiej 15 - etap II, zadanie 2 cz. 2 w celu dostosowania go dla osób niepełnosprawnych wraz z wykonaniem ogólnodostępnych sanitariatów, wentylacji mechanicznej klimatyzacji pomieszczeń oraz przebudowa parkingu (część wschodnia) w zakresie objętym w dokumentacji projektowej oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz przedmiarem robót. Zakres robót: 1) branża budowlana budynek: a) wykonanie zewnętrznej pochylni dla osób niepełnosprawnych, b) wykonanie szachtu windy wewnętrznej, montaż dźwigu osobowego, c) przebudowa części pomieszczeń biurowych na I piętrze budynku na ogólnodostępne sanitariaty, pokój matki z dzieckiem oraz pokój socjalny dla pracowników, d) prace budowlane na parterze budynku, roboty zewnętrzne: a) wykonanie rozbiórki stalowych schodów zewnętrznych i zamontowanie w ich miejsce podnośnika nożycowego i pomostu, b) wykonanie dojścia, przebudowa wjazdów i miejsc parkingowych, c) wykonanie i remont ogrodzenia 2) branża sanitarna - klimatyzacja i wentylacja mechaniczna budynek: a) wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej piwnicy, b) wykonanie instalacji klimatyzacji parteru, c) wykonanie instalacji klimatyzacji I piętra, d) przebudowa części pomieszczeń na sanitariaty (instalacja wentylacyjna i wodociągowo - kanalizacyjna). roboty zewnętrzne: a) wykonanie kanalizacji deszczowej dla potrzeby parkingu. 3) branża elektryczna: budynek: a) demontaż istniejących instalacji elektrycznych, b) wykonanie rozbudowy istniejących tablic rozdzielczych budynku, c) wykonanie tras kablowych, d) wykonanie przebudowy instalacji miejscowych połączeń wyrównawczych, e) wykonanie przebudowy instalacji odgromowej, f) budowa linii zasilających WLZ, g) wykonanie przebudowy głównej szafy dystrybucyjnej GPG, h) wykonanie przebudowy instalacji oświetlenia ogólnego, i) wykonanie przebudowy instalacji oświetlenia ewakuacyjnego, j) wykonanie przebudowy instalacji oświetlenia bezpieczeństwa, k) wykonanie przebudowy instalacji gniazd użytku ogólnego 230/400V AC, l) wykonanie instalacji zasilającej dla potrzeb technologii, m) wykonanie instalacji zasilania i sterowania układów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, n) wykonanie przebudowy instalacji strukturalnej sieci logicznej i telefonicznej, o) wykonanie przebudowy elektrycznej instalacji dedykowanej, p) wykonanie przebudowy instalacji sygnalizacji pożaru, q) pomiary i badania wykonanej instalacji oraz aparatów elektrycznych, r) uruchomienie wykonanej instalacji. roboty zewnętrzne: a) wykonanie przebudowy kabli SN - własność PGE, b) wykonanie przebudowy kanalizacji światłowodowej - własność PGE, c) wykonanie zabezpieczenia kabli nN- własność Zamawiającego, d) pomiary i badania kabli po wykonanych pracach, e) uruchomienie całości instalacji po wykonaniu przy udziale PGE, f) odbiór robót z udziałem PGE, g) zasilanie bram, rury ochronne. 4) branża drogowa: a) wykonanie przebudowy istniejącego zjazdu z ul. Czechowskiej - z przeznaczeniem na funkcje wjazdu na teren działki, b) wykonanie przebudowy istniejącej drogi wewnętrznej, c) wykonanie przebudowy stanowisk postojowych, d) budowa, przebudowa chodników, e) budowa, przebudowa schodów terenowych, f) zagospodarowanie zieleńców (trawniki). Wykonawca wykona zamówienie zgodnie z ofertą, projektem budowlanym i wykonawczym, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, przedmiarem robót, zasadami sztuki budowlanej, BHP, ppoż. obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Materiały i urządzenia użyte przy realizacji zamówienia powinny odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014 poz. 883 j.t.) oraz art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 poz. 290 j.t) wymaganiom specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz projektu budowlanego i wykonawczego. Prace będą wykonywane w obiekcie nieczynnym i mogą być prowadzone w godz. 6:00-22:00 we wszystkie dni tygodnia. Wszelkie wyłączenia energii muszą być wcześniej zgłoszone Zamawiającemu..

II.1.5)
przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.40.00.00-3, 45.31.00.00-3, 45.33.00.00-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 120.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 36 000 zł (słownie: trzydzieści sześć tysięcy złotych) Wadium należy wnieść przed upływem terminu do składania ofert. Wykonawca może wnieść wadium w następujących formach: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r. poz. 359). W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu należy wpłacić je na konto nr: 56 1010 1339 0055 0013 9120 0000. Dowód wniesienia wadium należy dołączyć do oferty. Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia ewentualnego odwołania jego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza. Wykonawca będzie zobowiązany w tym przypadku wnieść wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 4) jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Potwierdzenie spełnienia tego warunku dokonane zostanie według kryterium spełnia/nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniu Wykonawcy

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający poprzez wiedzę i doświadczenie rozumie wykonanie przez Wykonawcę w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, minimum 2 robót budowlanych, każda o wartości min. 600 000 zł, odpowiadające swoim rodzajem robotom stanowiącym przedmiot zamówienia tzn.roboty budowlane, sanitarne, drogowe i elektryczne polegające na wykonaniu przebudowy obiektów użyteczności publicznej z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz odbiorców. Potwierdzenie spełnienia tego warunku dokonane zostanie według kryterium spełnia/nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w wykazie robót budowlanych zgodnym z zał. nr 3 SIWZ wraz z dokumentami potwierdzającymi czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz czy zostały one wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.W przypadku składania oferty wspólnej Wykonawcy składający ofertę wspólną składają jeden wspólny ww. wykaz. Warunek zostanie uznany przez Zamawiającego za spełniony, jeżeli Wykonawcy składający ofertę wspólną będą spełniać go łącznie

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Potwierdzenie spełnienia tego warunku dokonane zostanie według kryterium spełnia/nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniu Wykonawcy

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający rozumie poprzez osoby zdolne do wykonania zamówienia, dysponowanie przez Wykonawcę odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. prawo budowlane (tekst jednolity - Dz. U. 2016 poz. 290) w szczególności dysponują min.1 osobą posiadającą uprawnienia do wykonywania czynności kierowania robotami budowlanymi w specjalności budowlanej bez ograniczeń. Potwierdzenie spełnienia tego warunku dokonane zostanie według kryterium spełnia/nie spełnia w oparciu o informacje zawarte wykazie osób zgodnym z zał. Nr 4 SIWZ, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w ilości i zakresie określonym powyżej wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Poprzez sytuację ekonomiczną i finansową Zamawiający rozumie, ubezpieczenie Wykonawcy od odpowiedzialności cywilnej w zakresie wykonywanej działalności na kwotę min. 1 200 000 zł.(warunek musi być spełniony na dzień składania ofert). Potwierdzenie spełnienia tego warunku dokonane zostanie według kryterium spełnia/nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w opłaconej polisie, a w przypadku jej braku innym dokumencie potwierdzającym, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę nie mniejszą niż 1 200 000 zł. W przypadku składania oferty wspólnej Wykonawcy składający ofertę wspólną składają jeden wspólny ww. dokument. Warunek zostanie uznany przez Zamawiającego za spełniony, jeżeli Wykonawcy składający ofertę wspólną będą spełniać go łącznie

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) Dowód wniesienia wadium. 2) Dokument kalkulacji cenowej (kosztorys ofertowy sporządzony w oparciu o projekt budowlany wykonawczy, specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót, przedmiary robót oraz pozostałe dokumenty stanowiące załączniki do SIWZ). 3) Jeżeli Wykonawca będzie polegał na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków zobowiązany będzie wówczas do udowodnienia Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1 - Cena - 90
2 - Termin zgłoszenia wykonania robót - 10

IV.2.2)
przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w następujących okolicznościach: 1) gdy ulegnie zmianie stan prawny w zakresie dotyczącym realizowanej umowy, który spowoduje konieczność zmiany sposobu wykonania zamówienia przez Wykonawcę, 2) gdy nastąpiła ustawowa zmiana stawki podatku od towarów i usług VAT. W takim przypadku umowa ulegnie zmianie w zakresie wysokości ceny brutto, 3) wystąpią okoliczności skutkujące potrzebą zmiany terminu realizacji zamówienia takie jak: a) zmiana stanu prawnego w zakresie objętym zamówieniem, który spowoduje konieczność zmiany sposobu wykonania zamówienia przez Wykonawcę, b) zmiana terminu wykonania umowy z uwagi na konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji mających wpływ na realizację robót, czy konieczność wykonania robót dodatkowych, c) zmiana terminu wykonania umowy i terminu płatności spowodowana brakiem potwierdzenia informacji o wysokości zabezpieczonych środków w budżecie Urzędu wystarczającej do zrealizowania zadania, d) brak dostępu do pomieszczeń, w których przewidziano prowadzenie prac z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, e) wystąpią przeszkody o obiektywnym charakterze (zdarzenia nadzwyczajne, zewnętrzne i niemożliwe do zapobieżenia, a więc mieszczące się w zakresie pojęciowym tzw. siły wyższej i inne zdarzenia, których przyczyny nie leżą po żadnej ze stron umowy, takie jak: klęski żywiołowe, zdarzenia wywołane przez człowieka, np. działania wojenne czy gwałtowne rozruchy a także inne niemożliwe do przewidzenia przyczyny techniczne, 4) nastąpi zmiana materiałów lub urządzeń o parametrach tożsamych lub lepszych od przyjętych w ofercie w przypadku wycofania z rynku materiału lub urządzenia oferowanego, 5) nastąpi przyjęcie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót, pozwalającej na zaoszczędzeniu kosztów wykonania robót lub eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, 6) gdy wystąpi konieczność ze względu na zapewnienie bezpieczeństwa lub zapobieżenie awarii, 7) gdy zaistnieje konieczność uzyskania stosownych zezwoleń, których konieczności uzyskania nie można było przewidzieć w momencie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcia umowy, 8) ograniczenie zakresu robót budowlanych.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zampub.lublin.uw.gov.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie Biuro Finansowo - Księgowe 20-914 Lublin ul. Spokojna 4 pok. 63.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 11.08.2016 godzina 11:30, miejsce: Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie Biuro Finansowo - Księgowe 20-914 Lublin ul. Spokojna 4 pok. 63.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Terminem wykonania przedmiotu umowy jest wykonanie robót, o których mowa w § 1 projektu umowy w terminach określonych w SIWZ, ofercie oraz umowie, potwierdzone podpisaniem przez Strony protokołu odbioru bez zastrzeżeń jednak nie później niż do 30 dni od dnia zgłoszenia Zamawiającemu przez Wykonawcę gotowości do odbioru, o którym mowa w § 4 ust. 16 projektu umowy..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Data rozpoczęcia: 
27.07.2016
Data zakończenia: 
25.08.2016
Wynik postępowania: 

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod względem formalnym prowadzone są przez:

Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie

Biuro Informatyki i Obsługi Urzędu, stanowisko do spraw zamówień publicznych:
tel. (0-81) 742 45 35
faks (0-81) 742 45 35
20-914 Lublin, ul. Spokojna 4,
pok. 66

Sekretariat Biura:
tel. (0-81) 742 45 71
faks (0-81) 742 45 73
20-914 Lublin, ul. Spokojna 4,
pok. 60