Wykonanie dostosowań do wymagań ppoż wraz z wykonaniem usługi konserwacji (w okresie gwarancji) w budynku LUW w Lublinie oraz w Chełmie

Przedmiot zamówienia obejmuje ,,Wykonanie dostosowania do wymagań ppoż. wraz z wykonaniem konserwacji   (w okresie gwarancji):
Zamówienie udzielane jest w częściach.
Część 1 – Wykonanie instalacji Systemu Sygnalizacji Pożarowej (SSP) w budynku LUW w Lublinie przy ul. Lubomelskiej 1-3, Etap VI
Część 2 – Wykonanie Awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego w budynku Delegatury LUW w Chełmie przy Pl. Niepodległości 1 – Etap II Cz. 1”

 

Kod CPV 

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

  1. W niniejszym postępowaniu komunikacja zamawiającego z wykonawcami odbywa się za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
  2. Pytania do SWZ należy zadawać za pośrednictwem platformy zakupowej zamawiającego przez link: https://zamowienia.lublin.uw.gov.pl. Instrukcja korzystania z systemu jest dostępna pod wyżej wskazanym adresem.
  3. Oferta wraz z załącznikami musi być złożona w postaci elektronicznej w systemie informatycznym dostępnym pod adresem https://zamowienia.lublin.uw.gov.pl.

 

Zamawiający z dniem 21.07.2021 r. informuje, że postępowanie w ramach cz. 2 zostało unieważnione. Pismo w sprawie poniżej.

W ramach  cz. 1 przedmiotowego postępowania wyboru dokonano w dn. 8.10.2021

Data rozpoczęcia: 
15.06.2021
Data zakończenia: 
02.09.2021
Informacja z otwarcia ofert: 
ZałącznikWielkość
PDF icon Informacja-z-otwarcia-ofert p.poż.pdf68.15 KB
Wynik postępowania: 

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod względem formalnym prowadzone są przez:

Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie

Biuro Informatyki i Obsługi Urzędu, stanowisko do spraw zamówień publicznych:
tel. (0-81) 742 45 35
faks (0-81) 742 45 35
20-914 Lublin, ul. Spokojna 4,
pok. 66

Sekretariat Biura:
tel. (0-81) 742 45 71
faks (0-81) 742 45 73
20-914 Lublin, ul. Spokojna 4,
pok. 60