Usługi telefonii stacjonarnej świadczone na rzecz Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie oraz delegatur

Lublin: Usługi telefonii stacjonarnej świadczone na rzecz Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie oraz delegatur
1) Numer ogłoszenia: 470764 - 2013; data zamieszczenia: 19.11.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Dyrektor Generalny Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie , ul. Spokojna 4, 20-914 Lublin, woj. lubelskie, tel. 81 7424535, faks 81 7424535.

Adres strony internetowej zamawiającego: http://zampub.lublin.uw.gov.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa terenowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługi telefonii stacjonarnej świadczone na rzecz Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie oraz delegatur.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa telefonii stacjonarnej polegająca na realizacji głosowych połączeń zewnętrznych i bezpłatnych połączeń wewnętrznych pomiędzy wszystkimi lokalizacjami wymienionymi w specyfikacji technicznej stanowiącej załącznik nr 1 do SIWZ, wraz z zachowaniem dotychczasowej numeracji, w zakresie połączeń telefonicznych, faxowych i modemowych, w naliczaniu sekundowym, zgodnie z warunkami technicznymi określonymi w wyżej wymienionej specyfikacji technicznej, na potrzeby Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie oraz delegatur LUW w Białej Podlaskiej, Chełmie i Zamościu, przez okres 1 roku.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 64.21.10.00-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Warunkiem udziału w postępowaniu jest posiadanie aktualnego w terminie składania ofert zaświadczenia z Urzędu Komunikacji Elektronicznej o wpisie do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych. Potwierdzenie spełnienia tego warunku dokonane zostanie według kryterium spełnia/nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w złożonym przez Wykonawcę dokumencie.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Warunkiem udziału w postępowaniu jest wykonanie lub (w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych) wykonywanie, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, minimum 2 usług odpowiadających swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, oraz podanie ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały lub są wykonywane, a także załączenie dowodów, że usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca udokumentuje wykonanie (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych - wykonywanie) minimum dwóch usług w zakresie świadczenia powszechnych usług telefonicznych, zapewniających sprawne funkcjonowanie dla jednego klienta minimum 60 linii telefonicznych w jednej lokalizacji. Potwierdzenie spełnienia tego warunku dokonane zostanie według kryterium spełnia/nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w złożonym przez Wykonawcę dokumencie.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Potwierdzenie spełnienia tego warunku dokonane zostanie według kryterium spełnia/nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniu Wykonawcy.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Potwierdzenie spełnienia tego warunku dokonane zostanie według kryterium spełnia/nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniu Wykonawcy.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Potwierdzenie spełnienia tego warunku dokonane zostanie według kryterium spełnia/nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniu Wykonawcy.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http:// zampub.lublin.uw.gov.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie, ul. Spokojna 4, 20-914 Lublin, pok. nr 60.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 05.12.2013 godzina 11:30, miejsce: Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie, ul. Spokojna 4, 20-914 Lublin, pok. nr 60.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamówienie współfinansowane w części ze środków Unii Europejskiej (certyfikacja)..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

2) Numer ogłoszenia: 471316 - 2013; data zamieszczenia: 19.11.2013

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 470764 - 2013 data 19.11.2013 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Dyrektor Generalny Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, ul. Spokojna 4, 20-914 Lublin, woj. lubelskie, tel. 81 7424535, fax. 81 7424535.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.1).
W ogłoszeniu jest: Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http:// zampub.lublin.uw.gov.pl.
W ogłoszeniu powinno być: Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://zampub.lublin.uw.gov.pl.

3) Numer ogłoszenia: 490870 - 2013; data zamieszczenia: 29.11.2013

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 470764 - 2013 data 19.11.2013 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Dyrektor Generalny Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, ul. Spokojna 4, 20-914 Lublin, woj. lubelskie, tel. 81 7424535, fax. 81 7424535.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.4).
W ogłoszeniu jest: Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa telefonii stacjonarnej polegająca na realizacji głosowych połączeń zewnętrznych i bezpłatnych połączeń wewnętrznych pomiędzy wszystkimi lokalizacjami wymienionymi w specyfikacji technicznej stanowiącej załącznik nr 1 do SIWZ, wraz z zachowaniem dotychczasowej numeracji, w zakresie połączeń telefonicznych, faxowych i modemowych, w naliczaniu sekundowym, zgodnie z warunkami technicznymi określonymi w wyżej wymienionej specyfikacji technicznej, na potrzeby Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie oraz delegatur LUW w Białej Podlaskiej, Chełmie i Zamościu, przez okres 1 roku..
W ogłoszeniu powinno być: Przedmiotem zamówienia jest usługa telefonii stacjonarnej polegająca na realizacji głosowych połączeń zewnętrznych i bezpłatnych połączeń wewnętrznych pomiędzy wszystkimi lokalizacjami wymienionymi w specyfikacji technicznej stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ, wraz z zachowaniem dotychczasowej numeracji, w zakresie połączeń telefonicznych, faxowych i modemowych, w naliczaniu sekundowym, oraz usługa dostępu do Internetu, zgodnie z warunkami technicznymi określonymi w wyżej wymienionej specyfikacji technicznej, na potrzeby Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie oraz delegatur LUW w Białej Podlaskiej, Chełmie i Zamościu, przez okres 1 roku..

Data rozpoczęcia: 
19.11.2013
Data zakończenia: 
24.12.2013
Informacje o zmianach w treści SIWZ: 
Wynik postępowania: 

Kalendarium

po wt śr cz pt so nd
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod względem formalnym prowadzone są przez:

Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie

Biuro Informatyki i Obsługi Urzędu, stanowisko do spraw zamówień publicznych:
tel. (0-81) 742 45 35
faks (0-81) 742 45 35
20-914 Lublin, ul. Spokojna 4,
pok. 66

Sekretariat Biura:
tel. (0-81) 742 45 71
faks (0-81) 742 45 73
20-914 Lublin, ul. Spokojna 4,
pok. 60