Usługa dozoru i ochrony fizycznej obiektów będących w trwałym zarządzie Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie w 2022 i 2023 r.

  1. W niniejszym postępowaniu komunikacja zamawiającego z wykonawcami odbywa się za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
  2. Pytania do SWZ należy zadawać za pośrednictwem platformy zakupowej zamawiającego przez link: https://zamowienia.lublin.uw.gov.pl. Instrukcja korzystania z systemu jest dostępna pod wyżej wskazanym adresem.
  3. Oferta wraz z załącznikami musi być złożona w postaci elektronicznej w systemie informatycznym dostępnym pod adresem https://zamowienia.lublin.uw.gov.pl.
  4. Termin składania ofert: 2021-11-09 09:00.
  5. Otwarcie złożonych ofert w systemie nastąpi w dniu 2021-11-09  09:05.
  6. Otwarcie ofert nastąpi w trybie art. 222 Pzp.
  7. Informacja z otwarcia ofert opublikowana zostanie na stronie internetowej https://zamowienia.lublin.uw.gov.pl w folderze „Informacja z otwarcia ofert” i zawierać będzie dane określone w art. 222 ust. 5 Pzp.
  8. W przypadku złożenia oferty po terminie, Zamawiający niezwłocznie zawiadomi o tym Wykonawcę oraz zwróci ofertę po upływie terminu do wniesieniu odwołania.
Data rozpoczęcia: 
29.10.2021
Data zakończenia: 
07.02.2022

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod względem formalnym prowadzone są przez:

Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie

Biuro Informatyki i Obsługi Urzędu, stanowisko do spraw zamówień publicznych:
tel. (0-81) 742 45 35
faks (0-81) 742 45 35
20-914 Lublin, ul. Spokojna 4,
pok. 66

Sekretariat Biura:
tel. (0-81) 742 45 71
faks (0-81) 742 45 73
20-914 Lublin, ul. Spokojna 4,
pok. 60