Remont pomieszczeń w budynku Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie przy ul. Lubomelskiej 1-3 – Etap I (piętro I + antresola)

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
zampub.lublin.uw.gov.pl/

Lublin: Remont pomieszczeń w budynku Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie przy ul. Lubomelskiej 1-3 - Etap I (piętro I + antresola)
Numer ogłoszenia: 111761 - 2016; data zamieszczenia: 30.06.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:
V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Dyrektor Generalny Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie , ul. Spokojna 4, 20-914 Lublin, woj. lubelskie, tel. 81 7424535, faks 81 7424535.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa terenowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont pomieszczeń w budynku Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie przy ul. Lubomelskiej 1-3 - Etap I (piętro I + antresola).

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest remont pomieszczeń w budynku Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie przy ul. Lubomelskiej 1-3 etap I (piętro I + antresola), obejmujący również prace mające na celu dostosowanie pomieszczeń do podstawowych standardów pracy w zakresie opisanym w załączniku nr 2 do SIWZ. Zakres prac do wykonania obejmuje: 1) prace rozbiórkowe i budowlane wykonawcze, 2) prace wykończeniowe, 3) prace porządkowe Przed złożeniem oferty Zamawiający zaleca dokonanie we własnym zakresie obmiaru przedmiotu zamówienia oraz oględzin obiektu. Wykonawca wykona zamówienie zgodnie z ofertą, Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, zasadami sztuki budowlanej, BHP, ppoż. oraz obwiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Materiały i urządzenia użyte przy realizacji zamówienia powinny odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014 poz. 883 j.t.) oraz art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 poz. 290 j.t) wymaganiom specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz projektu budowlanego i wykonawczego. Prace będą wykonywane w czynnym obiekcie i muszą być prowadzone w sposób niezakłócający funkcjonowania obiektu. Wszystkie prace głośne powinny być wykonywane poza godzinami pracy Urzędu, a więc w godz. 15:30 - 7:30 i w dni ustawowo wolne od pracy. W dni robocze istniejące instalacje muszą być sprawne w godz. 7:00 - 16:00. Wszelkie wyłączenia energii muszą być zgłoszone Zamawiającemu na minimum 3 dni robocze przed planowanym terminem wyłączenia. Wykonawca zobowiązuje się: 1) do utrzymania porządku w miejscu wykonywania przedmiotu umowy i wokół tego miejsca, usuwania na bieżąco na własny koszt odpadów i śmieci powstałych w trakcie wykonywania robót, 2) po zakończeniu robót uporządkować całkowicie na swój koszt teren, na którym prowadzone były prace, 3) ponieść odpowiedzialność za ewentualne szkody powstałe podczas wykonywania przedmiotu zamówienia, 4) wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów techniczno - budowlanych, BHP i ppoż. oraz do jego zabezpieczenia przed kradzieżą, 5) wyznaczać do prowadzenia robót pracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje do wykonania zadania, 6) naprawić własnym kosztem i staraniem spowodowane uszkodzenia mienia Zamawiającego w trakcie prowadzania robót, Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z niezbędnymi dokumentami, uzyskał i przeanalizował wszelkie informacje, niezbędne do wykonania przedmiotu umowy. Za wszelkie wady stwierdzone w toku czynności odbioru przedmiotu umowy odpowiada Wykonawca i zobowiązuje się on do niezwłocznego ich usunięcia, w przeciwnym wypadku Zamawiający odmówi przyjęcia przedmiotu umowy do czasu usunięcia wad i nie podpisze protokołu odbioru. W przypadku zaistnienia okoliczności uniemożliwiających niezwłoczne usunięcie wady, Wykonawca winien zawiadomić o tym Zamawiającego i w porozumieniu z nim ustalić dodatkowy termin na usunięcie wad. Czynności, o których mowa powyżej wymagają dla swojej ważności zachowania formy pisemnej. Odbiór przedmiotu umowy, z którego zostanie sporządzony protokół odbioru nastąpi po całkowitym zakończeniu realizacji przedmiotu zamówienia, wg terminów określonych w umowie. Jeżeli w toku odbioru stwierdzone zostaną wady możliwe do usunięcia Zamawiający odstąpi od czynności odbiorowych i wyznaczy Wykonawcy termin ich usunięcia. Jeżeli wady nie nadają się do usunięcia Zamawiający może odstąpić od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy. Przed przystąpieniem do odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu: atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności wykorzystanych materiałów i zainstalowanych urządzeń. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania umowy z należytą starannością, własnymi siłami z możliwością włączenia podwykonawców. Do zawarcia przez Wykonawcę umowy z podwykonawcami stosuje się postanowienia art. 647¹ Kodeksu cywilnego oraz niniejszej umowy. Powierzenie podwykonawcom robót określonych w niniejszej umowie nie zmienia treści zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tych robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania każdego podwykonawcy i jego pracowników tak, jak by to były działania, zaniechania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników. Zamawiający zgodnie z art. 29 ust. 4 pkt 4 ustawy Pzp wymaga, aby na czas realizacji przedmiotowego zamówienia Wykonawca lub podwykonawca zatrudnił na umowę o pracę min. 5 osób łącznie wykonujących czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany każdorazowo do okazania na żądanie Zamawiającego dokumentów potwierdzających zatrudnienie na umowę o pracę w czasie realizacji przedmiotowego zamówienia osób wyżej wymienionych. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany tych osób pod warunkiem zachowania w czasie realizacji zamówienia ciągłości zatrudnienia minimalnej ilości osób określonych w SIWZ, chyba że niezachowanie tej ciągłości wynika z przyczyn niezależnych od Wykonawcy..

II.1.5)
przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.45.30.00-7.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 31.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) Wadium należy wnieść przed upływem terminu do składania ofert. Wykonawca może wnieść wadium w następujących formach: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r. poz. 359 ). W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu należy wpłacić je na konto: nr 56 1010 1339 0055 0013 9120 0000. Dowód wniesienia wadium należy dołączyć do oferty. Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia ewentualnego odwołania jego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza. Wykonawca będzie zobowiązany w tym przypadku wnieść wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 4) jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Potwierdzenie spełnienia tego warunku dokonane zostanie według kryterium spełnia/nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniu Wykonawcy

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający poprzez wiedzę i doświadczenie rozumie wykonanie przez Wykonawcę w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, minimum 2 roboty budowlane, każda o wartości min. 300 000 zł, odpowiadające swoim rodzajem robotom stanowiącym przedmiot zamówienia tzn. roboty budowlane polegające na wykonaniu remontu pomieszczeń i korytarzy, którego celem jest dostosowanie do podstawowych standardów pracy

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Potwierdzenie spełnienia tego warunku dokonane zostanie według kryterium spełnia/nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniu Wykonawcy

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Potwierdzenie spełnienia tego warunku dokonane zostanie według kryterium spełnia/nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniu Wykonawcy

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Poprzez sytuację ekonomiczną i finansową Zamawiający rozumie, ubezpieczenie Wykonawcy od odpowiedzialności cywilnej w zakresie wykonywanej działalności na kwotę min. 300 000 zł.(warunek musi być spełniony na dzień składania ofert). Potwierdzenie spełnienia tego warunku dokonane zostanie według kryterium spełnia/nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w opłaconej polisie, a w przypadku jej braku innym dokumencie potwierdzającym, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę nie mniejszą niż 300 000 zł. W przypadku składania oferty wspólnej Wykonawcy składający ofertę wspólną składają jeden wspólny ww. dokument. Warunek zostanie uznany przez Zamawiającego za spełniony, jeżeli Wykonawcy składający ofertę wspólną będą spełniać go łącznie.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) Dowód wniesienia wadium. 2) Dokument kalkulacji ceny - załącznik nr 2 zawierający dwa arkusze - I piętro oraz parter Antresola 3) Jeżeli Wykonawca będzie polegał na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków zobowiązany będzie wówczas do udowodnienia Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1 - Cena - 80
2 - Termin realizacji zamówienia - 15
3 - Okres trwania gwarancji - 5

IV.2.2)
przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1) gdy ulegnie zmianie stan prawny w zakresie dotyczącym realizowanej umowy, który spowoduje konieczność zmiany sposobu wykonania zamówienia przez Wykonawcę, 2) gdy nastąpiła ustawowa zmiana stawki podatku od towarów i usług VAT. W takim przypadku umowa ulegnie zmianie w zakresie wysokości ceny brutto, 3) wystąpią okoliczności skutkujące potrzebą zmiany terminu realizacji zamówienia takie jak: a) zmiana stanu prawnego w zakresie objętym zamówieniem, który spowoduje konieczność zmiany sposobu wykonania zamówienia przez Wykonawcę, b) zmiana terminu wykonania umowy z uwagi na konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji mających wpływ na realizację robót, czy konieczność wykonania robót dodatkowych, c) zmiana terminu wykonania umowy i terminu płatności spowodowana brakiem potwierdzenia informacji o wysokości zabezpieczonych środków w budżecie Urzędu wystarczającej do zrealizowania zadania, d) brak dostępu do pomieszczeń, w których przewidziano prowadzenie prac z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, e) wystąpią przeszkody o obiektywnym charakterze (zdarzenia nadzwyczajne, zewnętrzne i niemożliwe do zapobieżenia, a więc mieszczące się w zakresie pojęciowym tzw. siły wyższej i inne zdarzenia, których przyczyny nie leżą po żadnej ze stron umowy, takie jak: klęski żywiołowe, zdarzenia wywołane przez człowieka, np. działania wojenne czy gwałtowne rozruchy a także inne niemożliwe do przewidzenia przyczyny techniczne, 4) nastąpi zmiana materiałów lub urządzeń o parametrach tożsamych lub lepszych od przyjętych w ofercie w przypadku wycofania z rynku materiału lub urządzenia oferowanego, 5) nastąpi przyjęcie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót, pozwalającej na zaoszczędzeniu kosztów wykonania robót lub eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, 6) gdy wystąpi konieczność ze względu na zapewnienie bezpieczeństwa lub zapobieżenie awarii, 7) gdy zaistnieje konieczność uzyskania stosownych zezwoleń, których konieczności uzyskania nie można było przewidzieć w momencie wszczęcia i postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcia umowy, 8) ograniczenie zakresu robót budowlanych.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://zampub.lublin.uw.gov.pl/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie, Biuro Finansowo - Księgowe, 20-914 Lublin, ul. Spokojna 4 pok. 63..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.07.2016 godzina 11:30, miejsce: Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie, Biuro Finansowo - Księgowe, 20-914 Lublin, ul. Spokojna 4 pok. 63..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Data rozpoczęcia: 
30.06.2016
Data zakończenia: 
25.07.2016
Wynik postępowania: 

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod względem formalnym prowadzone są przez:

Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie

Biuro Informatyki i Obsługi Urzędu, stanowisko do spraw zamówień publicznych:
tel. (0-81) 742 45 35
faks (0-81) 742 45 35
20-914 Lublin, ul. Spokojna 4,
pok. 66

Sekretariat Biura:
tel. (0-81) 742 45 71
faks (0-81) 742 45 73
20-914 Lublin, ul. Spokojna 4,
pok. 60