Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne dot. dozoru i ochrony fizycznej obiektów będących w trwałym zarządzie Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

na usługi społeczne o wartości poniżej 750 000 euro, do których zastosowanie mają przepisy art. 138 o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.)

dot. świadczenia usług dozoru i ochrony fizycznej obiektów będących w trwałym zarządzie Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Lublinie

 

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO związana z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewoda Lubelski. Siedzibą Wojewody Lubelskiego jest Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie, ul. Spokojna 4, 20-914 Lublin. Kontakt:

- listowny: ul. Spokojna 4, 20-914 Lublin

- telefoniczny: 81 74 24 111

- e-mail: iod@lublin.uw.gov.pl

 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego dot. świadczenia usług dozoru i ochrony fizycznej obiektów będących w trwałym zarządzie Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, oznaczenie sprawy: OU-IV.272.17.2018, prowadzonym zgodnie z art. 138 o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.);
 • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia
  29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”; 
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia;
 • obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 
 • w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 • posiada Pani/Pan:
 • - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 • - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;
 • - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **; 
 • - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 • nie przysługuje Pani/Panu:
 • - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 • - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 • - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

______________________

* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

**  Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

 

I. Informacje wstępne

1. Zamawiający

Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie ul. Spokojna 4, 20-914 Lublin

Telefon: 81 74-24-535

Strona internetowa: zampub.lublin.uw.gov.pl

e-mail: zampub@lublin.uw.gov.pl
Godziny pracy: 7:30 – 15:30

NIP: 7120104674

Regon: 000514294

2. Tryb postępowania

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne prowadzone jest zgodnie z art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) - zwanej dalej „ustawą Pzp”. Usługi ochroniarskie stanowią usługi społeczne, określone w załączniku XIV Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylającej dyrektywę 2004/18/WE (Dz. Urz. UE L z 2014 r., Nr 94, s. 65) oraz załączniku XVII do dyrektywy 2014/25/UE, i z tego powodu tryb przewidziany w art. 138 ustawy Pzp ma w powyższym przypadku zastosowanie.

II. Opis przedmiotu zamówienia

1. Nazwa zamówienia

„Świadczenie usług dozoru i ochrony fizycznej obiektów będących w trwałym zarządzie Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie.”

2. Przedmiot zamówienia

Zamówienie obejmuje świadczenie usług dozoru i ochrony fizycznej obiektów będących w trwałym zarządzie Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie przez okres 36 miesięcy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i obiektów dozoru stanowi załącznik nr 2 do Ogłoszenia.

3. Wymagania dot. zatrudnienia osób

          1) Zamawiający wymaga, aby na czas realizacji przedmiotowego zamówienia Wykonawca lub Podwykonawca zatrudniał wszystkie osoby na podstawie umów o pracę lub umów zlecenia.

          2) Zamawiający wymaga, aby minimum 8 osób wykonujących czynności polegające na bezpośrednim nadzorze pracowników ochrony oraz wykonujących czynności w ramach grupy interwencyjnej:

          a) było zatrudnionych na podstawie umów o pracę w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy,

          b) posiadało uprawnienia kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej, tj. pracownika który został wpisany na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej na podstawie ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia,

          c) posiadało minimalny sześciomiesięczny staż pracy na stanowiskach związanych z ochroną mienia i osób.

4. Sposób dokumentowania zatrudnienia ww. osób

1) Wykonawca musi zatrudniać osoby realizujące przedmiot zamówienia na podstawie umów określonych w pkt. 3 ppkt. 1) przez cały okres realizacji zamówienia, a w przypadku rozwiązania umowy przez osobę zatrudnioną lub przez pracodawcę, Wykonawca zobowiązuje się do zatrudnienia na podstawie umowy na to miejsce innej osoby,

2) Najpóźniej w dniu przystąpienia do realizacji umowy Wykonawca doręczy Zamawiającemu oświadczenie (z wykazami osób) potwierdzające, że czynności:

a) polegające na bezpośrednim nadzorze pracowników ochrony oraz w ramach grupy interwencyjnej, będą wykonywane przez osoby zatrudnione na podstawie umów o pracę w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, posiadające uprawnienia kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej, oraz minimalny sześciomiesięczny staż pracy na stanowiskach związanych z ochroną mienia i osób, wraz z wykazem min. 8 osób wykonujących czynności nadzoru pracowników ochrony oraz czynności w ramach grupy interwencyjnej, określeniem rodzaju ich umowy o pracę i wymiaru czasu pracy oraz dotychczasowego stażu na stanowisku związanym z ochroną mienia i osób, a także z podaniem numeru, okresu ważności i rodzaju uprawnień określonych w pkt. 3 ppkt. 2) lit. b). Oświadczenie z wykazem powinno określać podmiot, w imieniu którego jest składane (odpowiednio Wykonawca lub Podwykonawca), przedmiot zamówienia oraz powinno być opatrzone datą i podpisem osoby upoważnionej do reprezentowania tego podmiotu,

b) bezpośredniej ochrony obiektów Zamawiającego będą wykonywane przez osoby zatrudnione na podstawie umów określonych w pkt. 3 ppkt. 1), wraz z wykazem osób (w liczbie określonej w ofercie) wykonujących czynności bezpośredniej ochrony obiektów Zamawiającego (osobnym dla każdego ochranianego obiektu), określeniem rodzaju ich umowy o pracę i wymiaru czasu pracy. Oświadczenie z wykazem powinno określać podmiot, w imieniu którego jest składane (odpowiednio Wykonawca lub Podwykonawca), przedmiot zamówienia oraz powinno być opatrzone datą i podpisem osoby upoważnionej do reprezentowania tego podmiotu,

3) Wraz z wykazami osób, o których mowa w ppkt. 2) Wykonawca doręczy Zamawiającemu oświadczenie w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych wobec osób fizycznych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO - załącznik nr 8 do Ogłoszenia,

4) Wykonawca jest zobowiązany najpóźniej w dniu przystąpienia do realizacji umowy oraz w trakcie jej realizacji jeżeli Zamawiający wezwie Wykonawcę, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, a jeżeli strony nie ustalą innego terminu – w terminie 3 dni roboczych, przedstawić do wglądu Zamawiającemu:

a. poświadczone za zgodność z oryginałem (odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę) kopie aktualnych umów o pracę lub umów zlecenia potwierdzających, że czynności określone w ppkt. 2)  lit. a) i b) są wykonywane przez osoby zatrudnione odpowiednio na podstawie umowy o pracę lub umowy zlecenia, zgodnie z deklaracją Wykonawcy,

lub zamiast kopi aktualnych umów o pracę

b. zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń,

- dokumenty, o których mowa powyżej z wyjątkiem zaświadczenia właściwego oddziału ZUS powinny zostać zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności pozbawione adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar czasu pracy powinny być możliwe do zidentyfikowania,

5) Nieprzedłożenie lub przedstawienie w liczbie mniejszej niż wskazana w oświadczeniu o którym mowa w ppkt. 2) przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w ppkt. 4) w terminie wskazanym przez Zamawiającego zgodnie z ppkt. 4), będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników przy realizacji przedmiotowego zamówienia  na podstawie umów określonych w pkt. 3 ppkt. 1),

6) W ramach czynności kontrolnych przestrzegania wymogu, o którym mowa w pkt. 3 ppkt. 1), Zamawiający oprócz weryfikacji dokumentów, o których mowa w ppkt. 2) i 4) jest uprawniony także do żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogu lub do przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. W przypadku uzasadnionych zastrzeżeń co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy,

7) Za niedopełnienie wymogu zatrudniania pracowników przy realizacji przedmiotowego zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w pkt. 3, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną, o której mowa w § 9 ust. 1 pkt. 4) projektu umowy – załącznik nr 4 do Ogłoszenia.

8) Wykonawca w trakcie trwania umowy będzie na bieżąco informował Zamawiającego o wszelkich zmianach dotyczących stanu osobowego. W przypadku niedopełnienia ww. wymogu Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną, o której mowa w § 9 ust. 1 pkt. 1) projektu umowy – załącznik nr 4 do Ogłoszenia.

5. Termin realizacji zamówienia

36 miesięcy od dnia 01.01.2019 r.

6. Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

79710000-4.

III. Warunki udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia oraz dokumenty potwierdzające ich spełnianie

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 i art. 24 ust. 5 ustawy Pzp, co Zamawiający będzie weryfikował na podstawie:

1) złożonego oświadczenia o nie podleganiu wykluczeniu - załącznik nr 5 do Ogłoszenia,

2) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,

3) listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej wraz z oświadczeniem o przynależności bądź braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 7 do Ogłoszenia. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, spełniający warunki dotyczące:
           1) posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej tzn. o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy posiadający aktualną koncesję ministra właściwego do spraw wewnętrznych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia,

2) dysponowania odpowiednimi zdolnościami technicznymi lub zawodowymi do wykonania zamówienia tzn. o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykonali lub (w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych) wykonują w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum 2 usługi dozoru obiektów o pow. min. 5 000 m²,  i o wartości min. 2 000 000,00 zł brutto każda, odpowiadające swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia tzn. usługom polegającym na dozorze i ochronie fizycznej obiektów użyteczności publicznej, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat i miejsca wykonania oraz podmiotów na rzecz których usługi te zostały wykonane,

3) znajdowania się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej gwarantującej należyte wykonanie zamówienia tzn. o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy ubezpieczeni są od odpowiedzialności cywilnej w zakresie wykonywanej działalności na kwotę min. 3 000 000,00 zł (warunek musi być spełniony na dzień składania ofert).

Warunki będą oceniane według kryterium spełnia / nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach wyszczególnionych w pkt. 3. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż ww. warunki Wykonawca spełnia. Wykonawca, który nie spełnia powyższych warunków podlega wykluczeniu z postępowania.

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

Zamawiający może na każdym etapie postępowania uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

3. Dokumenty jakie należy złożyć wraz z ofertą

Wykonawca składa wraz z ofertą:

1) oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do Ogłoszenia. W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa osobno każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną.

2) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do Ogłoszenia. W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa osobno każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną.

3) wypełniony formularz ofertowy – zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do Ogłoszenia. W przypadku składania oferty wspólnej Wykonawcy składający ofertę wspólną składają jeden wspólny ww. formularz.

4) aktualną w terminie składania ofert koncesję ministra właściwego do spraw wewnętrznych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia. W przypadku składania oferty wspólnej ww. koncesję składa osobno każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną.

5) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, minimum 2 usług dozoru i ochrony fizycznej obiektów użyteczności publicznej, o pow. min. 5 000 m², i o wartości min. 2 000 000,00 zł brutto każda, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do Ogłoszenia „Wykaz wykonanych/wykonywanych usług dozoru i ochrony”, oraz załączeniem dowodów, czy usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada niezbędne doświadczenie, jeżeli wykaże, że jako Wykonawca w ciągu ostatnich 3 lat wykonał minimum 2 usługi dozoru i ochrony fizycznej obiektów użyteczności publicznej o powierzchni min. 5 000 m² i o wartości min. 2 000 000,00 zł brutto każda, odpowiadające swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia tzn. usługom polegającym na wykonaniu lub wykonywaniu usług dozoru i ochrony fizycznej obiektów użyteczności publicznej z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz odbiorców. W przypadku składania oferty wspólnej Wykonawcy składający ofertę wspólną składają jeden wspólny ww. wykaz. Warunek zostanie uznany przez Zamawiającego za spełniony, jeżeli Wykonawcy składający ofertę wspólną będą spełniać go łącznie.

6) oświadczenie o przynależności bądź braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 7 do ogłoszenia. W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa osobno każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną.

7) opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę nie mniejszą niż 3 000 000,00 zł. W przypadku składania oferty wspólnej Wykonawcy składający ofertę wspólną składają jeden wspólny ww. dokument. Warunek zostanie uznany przez Zamawiającego za spełniony, jeżeli Wykonawcy składający ofertę wspólną będą spełniać go łącznie.

8) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku składania oferty wspólnej ww. odpis składa osobno każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną.

9) powyższe dokumenty należy dostarczyć w formie oryginału; w przypadku dokumentów wymienionych w pkt 4, 7 i 8 dopuszczalne jest złożenie kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem,

10) w przypadku nie złożenia dokumentów, o których mowa w pkt 1-3 lub nie wypełnienia ich w całości oferta Wykonawcy nie będzie brana pod uwagę,

11) w przypadku nie złożenia dokumentów, o których mowa w pkt 4-8, Zamawiający wezwie Wykonawcę do ich uzupełnienia w wyznaczonym dodatkowym terminie; w przypadku nie dostarczenia ich w terminie określonym w wezwaniu, oferta Wykonawcy nie będzie brana pod uwagę,

12) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia,

13) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także oświadczenie wg wzoru na załącznikach  nr 5 oraz 6 do Ogłoszenia dotyczące tych podmiotów,

14) Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu składa także oświadczenie wg. wzoru na załączniku nr 5 do Ogłoszenia - dotyczące podwykonawców,

15) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub te podmioty,

16) Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570 oraz z 2018 r. poz. 1243); w takiej sytuacji Wykonawca zobligowany jest do wskazania Zamawiającemu sygnatury postępowania, w którym wymagane dokumenty lub oświadczenia się znajdują.

IV. Wymagania dotyczące wadium

1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 30 000 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych). Wadium należy wnieść przed upływem terminu do składania ofert. Wykonawca może wnieść wadium w następujących formach:

 1. ) pieniądzu;
 2. ) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
 3. ) gwarancjach bankowych;
 4. ) gwarancjach ubezpieczeniowych;
 5. ) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2018 r., poz. 110 ze zm.).

W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu należy wpłacić je na konto nr: 56 1010 1339 0055 0013 9120 0000.

Dowód wniesienia wadium należy dołączyć do oferty.

2. Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

3. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

4. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium, jeżeli w wyniku ewentualnego ponownego rozstrzygnięcia jego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza. Wykonawca będzie zobowiązany w tym przypadku wnieść wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

5. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

6. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:

 1. ) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;
 2. ) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
 3. ) jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 i 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.

Oferta nie zabezpieczona wadium nie będzie brana pod uwagę.

V. Opis sposobu przygotowania oferty

Wymagania i zalecenia ogólne

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, w formie pisemnej na formularzu ofertowym, zgodnie z załącznikiem stanowiącym załącznik nr 1 do Ogłoszenia. W ofercie należy podać wartość  netto, wartość podatku VAT i wartość brutto jako cenę za wykonanie całości przedmiotu zamówienia, zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku, oraz liczbę osób, wykonujących bezpośrednie zadania ochrony, liczbę osób (min. 8) wykonujących czynności polegające na bezpośrednim nadzorze pracowników ochrony oraz wykonujących czynności w ramach grupy interwencyjnej, z minimalnym sześciomiesięcznym stażem pracy na stanowiskach związanych z ochroną mienia i osób, oraz wpisanych na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej (art. 26 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia), ilość wykonanych lub wykonywanych usług dozoru i ochrony mienia w budynkach użyteczności publicznej.

2. Cena brutto oferty uwzględniająca wszystkie koszty związane z realizacją zadania, musi być podana w polskich złotych cyfrowo i słownie z uwzględnieniem wymagań związanych z zapisami umowy oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.

3. Oferta musi być przygotowana w języku polskim.

4. Oferta powinna być podpisana przez Wykonawcę lub osobę umocowaną do składania oświadczeń woli w jego imieniu (umocowanie do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy winno być załączone do oferty i aktualne na dzień składania oferty).

5. W sytuacji, gdy Wykonawca lub osoba przez niego umocowana nie posiada pieczątki imiennej, powinna na dokumentach złożyć czytelny podpis, z którego jednoznacznie wynika brzmienie imienia i nazwiska umożliwiające identyfikację osoby składającej podpis.

6. Wykonawca jest związany ofertą 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Wykonawca może samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego przedłużyć termin związania ofertą na okres nie dłuższy niż 30 dni liczony od zakończenia pierwotnego okresu związania ofertą.

7. Ofertę wraz z wymaganymi przez niniejsze ogłoszenie dokumentami Wykonawca winien umieścić w podwójnej nieprzezroczystej i zabezpieczonej kopercie i złożyć w siedzibie Zamawiającego w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie, ul. Spokojna 4, 20-914 Lublin, pok. nr 60, do dnia 30 listopada 2018 r. do godz. 11:30. Kopertę zawierającą ofertę należy zaadresować: „Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie, ul. Spokojna 4, 20-914 Lublin – „Oferta w postępowaniu na świadczenie usług dozoru i ochrony fizycznej obiektów będących w trwałym zarządzie Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie.” - dostarczyć wyłącznie do pokoju nr 60”. Z dopiskiem „Nie otwierać przed 30 listopada 2018 r. godz. 12.00”.

8. Oferty mogą być składane bezpośrednio lub drogą pocztową wyłącznie w pokoju nr 60 – na parterze w siedzibie Zamawiającego. Oferta złożona po terminie nie będzie rozpatrywana.

9. Wykonawca może zmodyfikować lub wycofać ofertę przed wyznaczonym terminem składania ofert poprzez pisemne powiadomienie Zamawiającego. Powiadomienie o modyfikacji lub wycofaniu musi być przygotowane, oznaczone i dostarczone zgodnie z zasadami składania ofert i dodatkowo opisane na opakowaniu „MODYFIKACJA” albo „WYCOFANIE”.

10. Otwarcie ofert nastąpi dnia 30 listopada 2018 r. o godz. 12:00, w pokoju nr 60 w siedzibie Zamawiającego w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie, ul. Spokojna 4, 20-914 Lublin.

11. Zamawiający informuje, iż oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2018 r., poz. 419 ze zm.) rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działanie w celu zachowania ich poufności.

12. Zamawiający opublikuje niezwłocznie na stronie internetowej informację z otwarcia ofert, w szczególności informacje dotyczące kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie oraz ceny, liczby osób przeznaczonych do bezpośredniej ochrony obiektów Zamawiającego, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności zawartych w ofertach.

13. Otwarcia i oceny ofert dokona komisja przetargowa powołana zgodnie z Zarządzeniem Nr 1 Dyrektora Generalnego Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie z dnia 2 lutego 2017 r. w sprawie zasad udzielania zamówień publicznych oraz powołania Komisji do przeprowadzania postępowań o udzielanie zamówień publicznych w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie, z późn. zm.

14. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści z wyjątkiem poprawienia przez Zamawiającego oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz innych omyłek polegających na niezgodności oferty z treścią niniejszego ogłoszenia, nie powodujących istotnych zmian w treści oferty. Informacja o dokonaniu poprawek zostanie przekazana niezwłocznie Wykonawcy, którego oferta została poprawiona.

15. Wyniki swoich prac komisja przetargowa przedstawi do zatwierdzenia Dyrektorowi Generalnemu LUW w Lublinie, jako kierownikowi Zamawiającego.

VI. Kryteria oceny ofert     

 I -  Cena  – 60%.

Zamawiający przez cenę jako kryterium oceny oferty rozumie wszelkie koszty jakie poniesie Wykonawca zapewniając prawidłowe, całodobowe usługi dozoru i ochrony mienia, w zakresie i na warunkach opisanych w niniejszym Ogłoszeniu i projekcie umowy, w tym usługi świadczone przez grupę interwencyjną, w okresie 36 miesięcy. Ocena punktowa kryterium dokonana zostanie zgodnie ze wzorem:

Kryterium ceny = (cena najniższa : cena oferty) x 60

     II – Doświadczenie (ilość wykonanych lub wykonywanych usług dozoru i ochrony mienia w budynkach użyteczności publicznej) - 40 %.

Zamawiający przez doświadczenie jako kryterium oceny oferty rozumie wykonanie lub wykonywanie min. 2 usług dozoru i ochrony mienia w budynkach użyteczności publicznej w zakresie podanym w Rozdziale III pkt. 2 ppkt. 2) i  pkt. 3 ppkt. 5) niniejszego Ogłoszenia. Ocena oferty w tym kryterium będzie dokonana według poniższych zasad:

Wykazanie wykonania lub wykonywania 2 usług - oferta nie otrzyma punktów w tym kryterium. Nie będzie się to wiązać z odrzuceniem oferty.

Wykazanie wykonania lub wykonywania 3-4 usług – 5 pkt.

Wykazanie wykonania lub wykonywania 5-6 usług – 10 pkt.

Wykazanie wykonania lub wykonywania 7-8 usług – 20 pkt.

Wykazanie wykonania lub wykonywania pow. 8 usług – 40 pkt.

W przypadku wykazania mniej niż 2 usług lub nie podania ilości usług w formularzu ofertowym oferta nie będzie uwzględniona.

Ocena łączna oferty = ilość punktów z kryterium ceny (I) + ilość punktów z kryterium doświadczenie (II).

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów, za oba  kryteria łącznie.

Opis sposobu obliczania ceny oferty:

1) Cena jest to wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą kupujący jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę; w cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem akcyzowym.

2) Cenę należy wyrazić w walucie obowiązującej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tj. w złotym polskim, liczącym 100 groszy.

3) Stawka podatku jest określona zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221 z późn. zm.).

4) Cena określona przez wykonawcę w ofercie nie może ulec zmianie w czasie trwania umowy z zastrzeżeniem § 12 ust. 3 umowy stanowiącej załącznik nr 4 do Ogłoszenia.

5) Jeżeli cena oferty wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, w szczególności jest niższa o 30% od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, Zamawiający zwróci się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny, w szczególności w zakresie:

a)    oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla Wykonawcy, oryginalności projektu Wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2017 r., poz. 847 z późn. zm.);

b)    pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów.

Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy.

6) Cena podana w formularzu ofertowym musi obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia.

VII. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami 

oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami:

1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub drogą elektroniczną. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

2. Każdy Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszego ogłoszenia i załączników. Wniosek Wykonawcy o wyjaśnienie powinien być skierowany na adres: Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie Biuro Informatyki i Obsługi Urzędu - ul. Spokojna 4, 20-914 Lublin, mail: zampub@lublin.uw.gov.pl

3. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści ogłoszenia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

4. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści ogłoszenia wpłynął po upływie terminu składania wniosku, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień Zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpoznania.

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo przed upływem terminu składania ofert do modyfikacji ogłoszenia i załączników oraz do przedłużenia terminu składania ofert.

6. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosków o wyjaśnienie treści ogłoszenia.

7. Wyjaśnienia treści ogłoszenia, informacje o modyfikacji przedmiotu zamówienia oraz informacje o przedłużeniu terminu składania ofert, Zamawiający będzie publikował na swojej stronie internetowej: zampub.lublin.uw.gov.pl oraz przekazywał Wykonawcom, którzy składali wnioski w przedmiotowym postępowaniu.

8. Osobami uprawnionymi przez Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcami są:

- Pan Marek Śniosek – nr telefonu 81-74-24-266 w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia,

- Pani Marlena Koleśnik – nr telefonu 81-74-24-535 w sprawach proceduralnych.

Kontakt wyłącznie od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 14:00.

VIII. Umowa i warunki jej podpisania

1. Informacje o wyniku postępowania wraz z uzasadnieniem Zamawiający opublikuje na stronie internetowej oraz przekaże w formie określonej w rozdz. VII ust.1 Wykonawcom, którzy złożyli oferty.

2. Zamawiający do czasu podpisania umowy zastrzega sobie prawo do zmiany wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnienia postępowania w przypadku powzięcia wiadomości o okolicznościach mających wpływ na ocenę ofert i wynik przedmiotowego postępowania. Informację o zmianie wyniku postępowania Zamawiający przekaże w formie określonej w ust. 1.

3. Załącznikiem do niniejszego ogłoszenia jest projekt umowy stanowiący załącznik nr 4.

4. Umowa z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana, jako najkorzystniejsza, zostanie podpisana w terminie określonym przez Zamawiającego. Wykonawca, z którym zostanie podpisana umowa musi być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, związanej z przedmiotem zamówienia, w całym okresie realizacji zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 3 000 000,00 zł. Zamawiający dopuszcza uaktualnienie polisy w trakcie realizacji zamówienia.

5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację zmówienia są zobowiązani dostarczyć zamawiającemu stosowną umowę regulującą współpracę, zawierającą w swojej treści minimum następujące postanowienia:

 1. ) określenie celu gospodarczego,
 2. ) określenie, który z podmiotów jest upoważniony do występowania w imieniu pozostałych przy realizacji zamówienia,
 3. ) oznaczenie czasu trwania współpracy Wykonawców wspólnie realizujących zamówienie, obejmującego minimum okres realizacji przedmiotu zamówienia,
 4. ) zakaz zmian w umowie bez zgody Zamawiającego.

6. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty

7. Wykonawca ma uprawnienie do zmiany terminu podpisania umowy, nie przekraczającego trzech dni roboczych, po zawiadomieniu Zamawiającego.

8. Niedopełnienie z winy Wykonawcy obowiązku podpisania umowy uznane zostanie za uchylenie się od jej podpisania.

9. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający będzie mógł wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny chyba, że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.

10. Zamawiający unieważni postępowanie w następujących przypadkach:

1) gdy nie złożono żadnej oferty,

2) gdy żadna z ofert nie spełniała wymogów określonych w ogłoszeniu wraz załącznikami,

3) gdy cena najkorzystniejszej oferty przekracza środki przewidziane na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia,

4) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć,

5) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

11. Informacje o unieważnieniu postępowania zostaną opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego oraz przekazane w formie przewidzianej w rozdz. VII ust.1 ogłoszenia Wykonawcom, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu.

12. Wykonawcom w toku postępowania nie przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.).

 

Załączniki:

Zał. 1 Formularz ofertowy

Zał. 2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i obiektów dozoru

Zał. 3 Wykaz wykonanych/wykonywanych usług dozoru i ochrony

Zał. 4 Projekt umowy

Zał. 5 Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art. 25a ust.1 ustawy Pzp

Zał. 6 Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 25a ust.1 ustawy Pzp

Zał. 7 Oświadczenie o przynależności bądź braku przynależności do tej samej grupy  kapitałowej.

Zał. 8  Oświadczenie Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych RODO

            

Dyrektor Generalny

Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego
     w Lublinie

/-/

Agata Grula

Data rozpoczęcia: 
23.11.2018
Data zakończenia: 
19.12.2018
Informacja z otwarcia ofert: 
ZałącznikWielkość
PDF icon Informacja z otwarcia ofert498.03 KB
Wynik postępowania: 
ZałącznikWielkość
PDF icon Informacja o wyniku postępowania923.95 KB
Baza Urzędu Zamówień Publicznych: 

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod względem formalnym prowadzone są przez:

Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie

Biuro Informatyki i Obsługi Urzędu, stanowisko do spraw zamówień publicznych:
tel. (0-81) 742 45 35
faks (0-81) 742 45 35
20-914 Lublin, ul. Spokojna 4,
pok. 66

Sekretariat Biura:
tel. (0-81) 742 45 71
faks (0-81) 742 45 73
20-914 Lublin, ul. Spokojna 4,
pok. 60