OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dot. świadczenia usług pocztowych w zakresie przyjmowania i doręczania przesyłek w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:

o zamówieniu publicznym udzielanym w trybie art. 138h w zw. z art. 138o Ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1086)

Szacunkowa wartość zamówienia

poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1086)

        I.            Opis zamówienia

1.      Usługi pocztowe w obrocie krajowym i zagranicznym (do każdego miejsca w kraju i za granicą) w zakresie: przyjmowania, przemieszczania, doręczania przesyłek pocztowych i ich ewentualny zwrot, w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 roku Prawo Pocztowe (Dz. U. z 2020 r., poz. 1041), obejmujące:

a.       w obrocie krajowym – przyjmowanie, przemieszczanie i doręczanie przesyłek listowych, ekonomicznych i priorytetowych, paczek priorytetowych oraz usług komplementarnych,

b.      w obrocie zagranicznym – przyjmowanie, przemieszczanie i doręczanie przesyłek listowych i paczek, jako priorytetowych i ekonomicznych oraz usług specjalnych,

c.       doręczenie lub wydanie przesyłek, o których mowa powyżej w lit. a) zwracanych do Zamawiającego po wyczerpaniu możliwości doręczenia lub wydania odbiorcy;

2.      Usługi odbioru przesyłek z siedzib Zamawiającego we wszystkie dni robocze i przewóz przesyłek pocztowych wraz z dokumentami nadawczymi do punktu nadawczego.

3.      Dostarczania przesyłek do siedzib Zamawiającego we wszystkie dni robocze pomiędzy godz. 7.30-9.30 a w przypadku dużej liczby przesyłek – powyżej 500 sztuk, najpóźniej do godz.10.00., a w przypadku delegatury w Białej Podlaskiej najpóźniej do godz. 11.00.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 – Opisie przedmiotu zamówienia.

CPV (Wspólny Słownik Zamówień Publicznych)

64110000-0: Usługi pocztowe

Miejsce i termin składania ofert

1.      Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, w formie pisemnej na formularzu ofertowym, zgodnie z załącznikiem stanowiącym Załącznik nr 3 do Ogłoszenia. W ofercie należy podać wartość netto i wartość brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku, oraz dołączyć wypełniony w kolumnach: cena jednostkowa netto, stawka podatku VAT/zwolnione, cena łączna brutto – formularz cenowy, stanowiący Załącznik nr 4 do Ogłoszenia.

2.      Wykonawca składa wraz z ofertą:

1)     oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do ogłoszenia,

2)     oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do ogłoszenia,

3)     wykaz placówek pocztowych, określonych w pkt.III.3. lub wskazanie miejsca jego udostępnienia,

4)     oświadczenie o przynależności bądź braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 7 do ogłoszenia,

Ofertę wraz z wymaganymi przez niniejsze ogłoszenie dokumentami Wykonawca winien umieścić w podwójnej nieprzezroczystej i zabezpieczonej kopercie i złożyć w siedzibie Zamawiającego w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie, ul. Spokojna 4, 20-914 Lublin, pok. nr 60 do dnia 23.10.2020 r. do godz. 11:30.

Kopertę zawierającą ofertę należy zaadresować: „Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie, ul. Spokojna 4, 20-914 Lublin – „Oferta w postępowaniu na świadczenie usług pocztowych na potrzeby Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego.” - dostarczyć wyłącznie do pokoju nr 60”. Z dopiskiem „Nie otwierać przed 23.10.2020 r. godz. 11.45”.

Oferty mogą być składane bezpośrednio lub drogą pocztową wyłącznie w pokoju nr 60 – na parterze w siedzibie Zamawiającego. Oferta złożona po terminie nie będzie rozpatrywana.

Wykonawca może zmodyfikować lub wycofać ofertę przed wyznaczonym terminem składania ofert poprzez pisemne powiadomienie Zamawiającego. Powiadomienie o modyfikacji lub wycofaniu musi być przygotowane, oznaczone i dostarczone zgodnie z zasadami składania ofert i dodatkowo opisane na opakowaniu „MODYFIKACJA” albo „WYCOFANIE”.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 23.10.2020 r. o godz. 11.45 w pokoju nr 60 w siedzibie Zamawiającego w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie, ul. Spokojna 4, 20-914 Lublin.

 

Osobami uprawnionymi przez Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcami są:

- Pani Beata Konop – nr telefonu 81-74-24-798 w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia,

- Pani Kinga Zyskowska – nr telefonu 81-74-24-535 w sprawach proceduralnych.

Data rozpoczęcia: 
15.10.2020
Data zakończenia: 
18.11.2020
Informacje o zmianach w treści SIWZ: 
Informacja z otwarcia ofert: 
ZałącznikWielkość
PDF icon Informacja z otwarcia ofert431.23 KB
Wynik postępowania: 

Kalendarium

po wt śr cz pt so nd
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod względem formalnym prowadzone są przez:

Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie

Biuro Informatyki i Obsługi Urzędu, stanowisko do spraw zamówień publicznych:
tel. (0-81) 742 45 35
faks (0-81) 742 45 35
20-914 Lublin, ul. Spokojna 4,
pok. 66

Sekretariat Biura:
tel. (0-81) 742 45 71
faks (0-81) 742 45 73
20-914 Lublin, ul. Spokojna 4,
pok. 60