Dostawy kabin symultanicznych oraz zestawów przenośnych do mobilnych tłumaczeń typu tour guide wraz z montażem i uruchomieniem całego systemu

Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie zaprasza do udziału w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem zamówienia jest dostawa kabin symultanicznych oraz zestawów przenośnych do mobilnych tłumaczeń typu tour guide wraz z montażem i uruchomieniem całego systemu. Wartość zamówienia nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu „Przyjazny i bezpieczny urząd II” Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.

1. Nazwa/y i kod/y Wspólnego Słownika Zamówień: (CPV):

CPV        

32510000-1 Bezprzewodowy system telekomunikacyjny

32232000-8: Sprzęt wideokonferencyjny

32320000-2: Sprzęt telewizyjny i audiowizualny

32350000-1: Części sprzętu dźwiękowego i wideo

32350000-8: Akcesoria do sprzętu dźwiękowego i wideo

 

2. Termin wykonania zamówienia.

Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot zamówienia terminie do 45 dni od podpisania umowy.

Zamówienie uważa się za wykonane w dniu ukończenia przez Wykonawcę wszystkich czynności, składających się na przedmiot zamówienia, potwierdzonych protokołem odbioru podpisanym przez Zamawiającego i Wykonawcę

3. Warunki udziału w postępowaniu.

o udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:Nie podlegają wykluczeniu: na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12 – 23 ustawy Pzp, dodatkowo Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy na postawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 – 8 ustawy Pzp.

Spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie; sytuacji ekonomicznej lub finansowej – Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie; zdolności technicznej lub zawodowej – warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że: w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), wykonał (a w przypadku świadczeń o charakterze okresowym lub ciągłym - wykonuje) należycie zamówienie polegające na dostawie urządzeń do tłumaczeń symultanicznych o wartości min. 150 000 zł brutto w ramach jednego kontraktu lub maksymalnie dwóch kontraktów.

4. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert:

Cena    60 %   

Okres gwarancji (nie krótszy niż 24 m-ce i nie dłuższy niż 60 m-cy)    40%   

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta która uzyska największą liczbę punktów z końcowej oceny ofert liczonych wg wzoru:

P =  C + G            

Jeżeli dwie lub więcej ofert uzyska taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną.

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyska najkorzystniejszy bilans punktów określonych w kryterium wyboru ofert.

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w podwójnej, zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie, ul. Spokojna 4, 20-914 Lublin, w pok. nr 60, do dnia 20 sierpnia 2020 r. do godz. 10:00.

Wewnętrzną kopertę, która zawiera ofertę wraz z załącznikami należy zaadresować:

Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie

Biuro Informatyki i Obsługi Urzędu

ul. Spokojna 4, 20-914 Lublin

i opisać

„Oferta na dostawę kabin symultanicznych oraz zestawów przenośnych do mobilnych tłumaczeń typu tour guide wraz z montażem i uruchomieniem całego systemu”

z dopiskiem

Nie otwierać przed  20 sierpnia 2020 r., godz. 10:00”

Oferty mogą być składane bezpośrednio lub drogą pocztową wyłącznie w pokoju nr 60 – na parterze w siedzibie Zamawiającego.

Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania.

Data rozpoczęcia: 
12.08.2020
Data zakończenia: 
20.08.2020
Wynik postępowania: 
ZałącznikWielkość
PDF icon Zawiadomienie o unieważnieniu210.9 KB
Baza Urzędu Zamówień Publicznych: 

Kalendarium

po wt śr cz pt so nd
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod względem formalnym prowadzone są przez:

Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie

Biuro Informatyki i Obsługi Urzędu, stanowisko do spraw zamówień publicznych:
tel. (0-81) 742 45 35
faks (0-81) 742 45 35
20-914 Lublin, ul. Spokojna 4,
pok. 66

Sekretariat Biura:
tel. (0-81) 742 45 71
faks (0-81) 742 45 73
20-914 Lublin, ul. Spokojna 4,
pok. 60