Dostawa zestawów komputerowych, notebooków oraz drukarek kodów kreskowych i skanerów na potrzeby Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie

Lublin: Dostawa zestawów komputerowych, notebooków oraz drukarek kodów kreskowych i skanerów na potrzeby Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie
Numer ogłoszenia: 375584 - 2014; data zamieszczenia: 14.11.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Dyrektor Generalny Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie , ul. Spokojna 4, 20-914 Lublin, woj. lubelskie, tel. 81 7424535, faks 81 7424535.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa terenowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa zestawów komputerowych, notebooków oraz drukarek kodów kreskowych i skanerów na potrzeby Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zakup zestawów komputerowych, notebooków oraz drukarek i skanerów w ilości i o parametrach określonych w specyfikacji technicznej, która stanowi załączniki nr 1 oraz 2 do SIWZ. Część I - zestawy komputerowe oraz notebooki - specyfikacja techniczna - załącznik nr 1 Część II - drukarki kodów kreskowych i skanery - specyfikacja techniczna - załącznik nr 2 Wymagania minimalne wyszczególnione w specyfikacji technicznej określają możliwość dostarczenia sprzętu innego producenta (jeżeli określono), pod warunkiem dotrzymania równorzędności technicznej i/lub technologicznej. Zapis powyższy dotyczy także norm, o ile są przywoływane w specyfikacji technicznej. Jeżeli Wykonawca przywoła inne normy, o wymaganiach ostrzejszych niż wymienione wymagania, będą one zweryfikowane i zaakceptowane. Urządzenia będące przedmiotem zamówienia powinny być fabrycznie nowe bez wad. Zamawiający nie dopuszcza urządzeń używanych lub regenerowanych..
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.21.00.00-4, 30.23.00.00-0.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 19.12.2014.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Warunek będzie oceniany według kryterium spełnia/nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniu wykonawcy zgodnie z art. 22 ust.1.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Warunek będzie oceniany według kryterium spełnia/nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniu wykonawcy zgodnie z art. 22 ust.1.
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Warunek będzie oceniany według kryterium spełnia/nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniu wykonawcy zgodnie z art. 22 ust.1.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Warunek będzie oceniany według kryterium spełnia/nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniu wykonawcy zgodnie z art. 22 ust.1.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Warunek będzie oceniany według kryterium spełnia/nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniu wykonawcy zgodnie z art. 22 ust.1.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1. Do oferty należy dołączyć wypełnioną specyfikacje techniczną zgodnie ze wzorem stanowiącym załączniki nr 1-2 w zależności na którą część składana jest oferta. 2. Jeżeli Wykonawca będzie polegał na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nimi zobowiązany będzie wówczas do udowodnienia Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1 - Cena - 95
2 - Czas trwania gwarancji - 5
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w następujących okolicznościach: 1) gdy nastąpiła ustawowa zmiana stawki podatku od towarów i usług VAT. W takim przypadku umowa ulegnie zmianie w zakresie wysokości ceny brutto, 2) gdy nastąpi zmiana urządzeń o parametrach tożsamych lub lepszych od przyjętych w ofercie w przypadku wycofania z rynku urządzenia oferowanego. 2. W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa powyżej strony umowy zobowiązane są do sporządzenia protokołu konieczności.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://zampub.lublin.uw.gov.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie Biuro Finansowo - Księgowe 20-914 Lublin ul. Spokojna 4 pok. 63.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 24.11.2014 godzina 11:30, miejsce: Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie Biuro Finansowo - Księgowe 20-914 Lublin ul. Spokojna 4 pok. 63.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Zestawy komputerowe oraz notebooki.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa 55 zestawów komputerowych oraz 8 notebooków o parametrach określonych w specyfikacji technicznej stanowiącej załącznik Nr 1 do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.21.00.00-4.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 19.12.2014.
4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1. Cena - 95
2. Czas trwania gwarancji - 5

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Drukarki kodów kreskowych i skanery.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 drukarek kodów kreskowych i 2 skanerów o parametrach określonych w specyfikacji technicznej stanowiącej załącznik Nr 2 do SIWZ..
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.23.00.00-0.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 19.12.2014.
4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1. Cena - 95
2. Czas trwania gwarancji - 5

Data rozpoczęcia: 
14.11.2014
Data zakończenia: 
17.12.2014
Informacje o zmianach w treści SIWZ: 

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod względem formalnym prowadzone są przez:

Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie

Biuro Informatyki i Obsługi Urzędu, stanowisko do spraw zamówień publicznych:
tel. (0-81) 742 45 35
faks (0-81) 742 45 35
20-914 Lublin, ul. Spokojna 4,
pok. 66

Sekretariat Biura:
tel. (0-81) 742 45 71
faks (0-81) 742 45 73
20-914 Lublin, ul. Spokojna 4,
pok. 60