Dostawa zestawów komputerowych, notebooków, drukarki kodów kreskowych, czytnika kodów kreskowych oraz skanera na potrzeby Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie

Dostawa zestawów komputerowych, notebooków, drukarki kodów kreskowych, czytnika kodów kreskowych oraz skanera na potrzeby Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie.
Numer ogłoszenia: 234508 - 2015; data zamieszczenia: 09.09.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Dyrektor Generalny Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie , ul. Spokojna 4, 20-914 Lublin, woj. lubelskie, tel. 81 7424535, faks 81 7424535.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa terenowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa zestawów komputerowych, notebooków, drukarki kodów kreskowych, czytnika kodów kreskowych oraz skanera na potrzeby Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zakup zestawów komputerowych, notebooków, drukarki kodów kreskowych, czytnika kodów kreskowych oraz skanera w ilości i o parametrach określonych w specyfikacji technicznej, która stanowi załączniki nr 1 oraz 2 do SIWZ. Część I - zestawy komputerowe stacjonarne - 100 szt. oraz notebooki - 8 szt. - specyfikacja techniczna - załącznik nr 1 Część II - drukarka kodów kreskowych, czytnik kodów kreskowych oraz skaner - specyfikacja techniczna - załącznik nr 2 Wymagania minimalne wyszczególnione w specyfikacji technicznej określają możliwość dostarczenia sprzętu innego producenta (jeżeli określono), pod warunkiem dotrzymania równorzędności technicznej i/lub technologicznej. Zapis powyższy dotyczy także norm, o ile są przywoływane w specyfikacji technicznej. Jeżeli Wykonawca przywoła inne normy, o wymaganiach ostrzejszych niż wymienione wymagania, będą one zweryfikowane i zaakceptowane. Urządzenia będące przedmiotem zamówienia powinny być fabrycznie nowe bez wad. Zamawiający nie dopuszcza urządzeń używanych lub regenerowanych.
II.1.5)
przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.21.00.00-4, 30.23.00.00-0.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 30.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium (dotyczy części I zamówienia) w wysokości 5 000 zł (słownie: pięć tysięcy zł 00/100). Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Wykonawca może wnieść wadium w następujących formach: 1. Pieniądzu. 2. Poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo -kredytowej z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym. 3. Gwarancjach bankowych. 4. Gwarancjach ubezpieczeniowych. 5. Poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr. 42, poz. 275 ze. zm.). W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu należy je wpłacić na konto: nr 56 1010 1339 0055 0013 9120 0000 Dowód wniesienia wadium należy dołączyć do oferty. Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 4a ustawy Pzp. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia ewentualnego odwołania jego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza. Wykonawca będzie zobowiązany w tym przypadku wnieść wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego na którym był ono przechowywane, pomniejszono o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, nie złoży dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1. Odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie. 2. Nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 3. Zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Potwierdzenie spełnienia tego warunku dokonane zostanie według kryterium spełnia/nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniu Wykonawcy
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający poprzez wiedzę i doświadczenie rozumie wykonanie przez Wykonawcę w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy (dotyczy tylko części I zamówienia) dostaw odpowiadających przedmiotowi zamówienia określonemu w części I - w tym okresie wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania i odbiorców według wzoru stanowiącego załącznik Nr 8 do SIWZ oraz załącza dowody dotyczące najważniejszych dostaw określając czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada niezbędne doświadczenie jeżeli wykaże, iż jako Wykonawca w ciągu ostatnich 3 lat wykonał minimum 2 dostawy każda o wartości 100 000,00 zł odpowiadające swoim rodzajem dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia tzn. dostawy zestawów komputerowych stacjonarnych oraz notebooków, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania i odbiorców. Wykonawcy składający wspólną ofertę przedkładają jeden ww. wykaz. Warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawcy składający ofertę wspólną będą spełniać go łącznie.
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Potwierdzenie spełnienia tego warunku dokonane zostanie według kryterium spełnia/nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniu Wykonawcy
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Potwierdzenie spełnienia tego warunku dokonane zostanie według kryterium spełnia/nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniu Wykonawcy
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Potwierdzenie spełnienia tego warunku dokonane zostanie według kryterium spełnia/nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniu Wykonawcy
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1. Dowód wniesienia wadium (dotyczy części I zamówienia). 2. Do oferty należy dołączyć wypełnioną specyfikacje techniczną zgodnie ze wzorem stanowiącym załączniki nr 1 lub 2 w zależności na którą część składana jest oferta. 3. Jeżeli Wykonawca będzie polegał na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nimi stosunków, Wykonawca zobowiązany będzie wówczas do udowodnienia Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonywania zamówienia
SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1 - Cena - 95
2 - Czas trwania gwarancji - 5
IV.2.2)
przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w następujących okolicznościach: 1) gdy nastąpiła ustawowa zmiana stawki podatku od towarów i usług VAT. W takim przypadku umowa ulegnie zmianie w zakresie wysokości ceny brutto, 2) zakończenia serii produkcyjnej przedmiotu zamówienia oraz rozpoczęcia produkcji przedmiotu zamówienia o parametrach technicznych takich samych lub lepszych od opisanych przez Zamawiającego w dokumentacji przedmiotowego postępowania
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://zampub.lublin.uw.gov.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie, Biuro Finansowo - Księgowe, ul. Spokojna 4, 20-914 Lublin, pok. 63.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 22.09.2015 godzina 11:30, miejsce: Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie, Biuro Finansowo - Księgowe, ul. Spokojna 4, 20-914 Lublin, pok. 63.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Dostawa zestawów komputerów stacjonarnych oraz notebooków.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa 100 szt. zestawów komputerów stacjonarnych oraz 8 szt. notebooków zgodnie ze specyfikacją techniczną - załącznik nr 1.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.21.00.00-4.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 30.
4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1. Cena - 95
2. Czas trwania gwarancji - 5

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Dostawa drukarki kodów kreskowych, czytnika kodów kreskowych oraz skanera.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa drukarki kodów kreskowych, czytnika kodów kreskowych oraz skanera zgodnie ze specyfikacją techniczną - załącznik nr 2.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.23.00.00-0.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 30.
4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1. Cena - 95
2. Czas trwania gwarancji - 5

Data rozpoczęcia: 
09.09.2015
Data zakończenia: 
13.10.2015
Informacje o zmianach w treści SIWZ: 
Wynik postępowania: 

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod względem formalnym prowadzone są przez:

Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie

Biuro Informatyki i Obsługi Urzędu, stanowisko do spraw zamówień publicznych:
tel. (0-81) 742 45 35
faks (0-81) 742 45 35
20-914 Lublin, ul. Spokojna 4,
pok. 66

Sekretariat Biura:
tel. (0-81) 742 45 71
faks (0-81) 742 45 73
20-914 Lublin, ul. Spokojna 4,
pok. 60