Dostawa urządzeń wielofunkcyjnych i drukarek na potrzeby Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie

Przedmiot zamówienia obejmuje:

Dostawę na potrzeby LUW w Lublinie (2 części):

 1. W ramach cz. 1:
 1. 1 sztuki urządzenia wielofunkcyjnego A3 kolor wysokowydajnego - typ A1;
 2. 8 sztuk urządzeń wielofunkcyjnych A3 kolor - typ A2;
 3. 1 sztuki urządzenia wielofunkcyjnego A4 kolor – typ A3;
 4. 3 sztuk drukarek A4 kolor – typ A4;
 5. 22 sztuk drukarek A4 mono – typ A5;
 1. W ramach cz. 2:
 1. 4 sztuk drukarek – typ B1;
 2. 3 sztuk urządzeń wielofunkcyjnych – typ B2;
 3. 1 sztuki urządzenia wielofunkcyjnego – typ B3;
 1. Szczegółowe wymagania określają załączniki nr 1 A i B do SWZ (opis przedmiotu zamówienia dla każdej z części).

1.    W niniejszym postępowaniu komunikacja zamawiającego z wykonawcami odbywa się za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
2.    Pytania do SWZ należy zadawać za pośrednictwem platformy zakupowej zamawiającego przez link: https://zamowienia.lublin.uw.gov.pl. Instrukcja korzystania z systemu jest dostępna pod wyżej wskazanym adresem.
3.    Oferta wraz z załącznikami musi być złożona w postaci elektronicznej w systemie informatycznym dostępnym pod adresem 
https://zamowienia.lublin.uw.gov.pl/pn/luw/demand/notice/public/42574/de...

Data rozpoczęcia: 
20.10.2021
Data zakończenia: 
09.11.2021

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod względem formalnym prowadzone są przez:

Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie

Biuro Informatyki i Obsługi Urzędu, stanowisko do spraw zamówień publicznych:
tel. (0-81) 742 45 35
faks (0-81) 742 45 35
20-914 Lublin, ul. Spokojna 4,
pok. 66

Sekretariat Biura:
tel. (0-81) 742 45 71
faks (0-81) 742 45 73
20-914 Lublin, ul. Spokojna 4,
pok. 60