Dostawa sprzętu komputerowego, sprzętu drukującego i skanującego, modułów, podzespołów oraz akcesoriów komputerowych na potrzeby Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie

Lublin: Dostawa sprzętu komputerowego, sprzętu drukującego i skanującego, modułów, podzespołów oraz akcesoriów komputerowych na potrzeby Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie
Numer ogłoszenia: 376718 - 2014; data zamieszczenia: 17.11.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 344908 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Dyrektor Generalny Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, ul. Spokojna 4, 20-914 Lublin, woj. lubelskie, tel. 81 7424535, faks 81 7424535.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa terenowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa sprzętu komputerowego, sprzętu drukującego i skanującego, modułów, podzespołów oraz akcesoriów komputerowych na potrzeby Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zakup sprzętu komputerowego, sprzętu drukującego i skanującego, modułów, podzespołów oraz akcesoriów komputerowych w ilości i o parametrach określonych w specyfikacji technicznej, która stanowi załączniki nr 1 - 4 do SIWZ. Część I - sprzęt drukujący i skanujący - specyfikacja techniczna - załącznik nr 1, Część II - zestawy komputerowe (jeden włącznie z drukarką A4) oraz urządzenie wielofunkcyjne A3 - specyfikacja techniczna - załącznik nr 2, Część III - moduły GBIC do switchy Netgear - specyfikacja techniczna - załącznik nr 3, Część IV - podzespoły i akcesoria komputerowe - specyfikacja techniczna - załącznik nr 4, Wymagania minimalne wyszczególnione w specyfikacji technicznej określają możliwość dostarczenia sprzętu innego producenta (jeżeli określono), pod warunkiem dotrzymania równorzędności technicznej i/lub technologicznej. Zapis powyższy dotyczy także norm, o ile są przywoływane w specyfikacji technicznej. Jeżeli Wykonawca przywoła inne normy, o wymaganiach ostrzejszych niż wymienione wymagania, będą one zweryfikowane i zaakceptowane. Urządzenia będące przedmiotem zamówienia powinny być fabrycznie nowe bez wad. Zamawiający nie dopuszcza urządzeń używanych lub regenerowanych...
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.21.00.00-4, 30.23.00.00-0.
SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1 Nazwa: Dostawa sprzętu drukującego i skanującego
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14.11.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
POMAREX Andrzej Pomarański, ul. Nadbystrzycka 11, 20-618 Lublin, kraj/woj. lubelskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 41463,41 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 39710,55
Oferta z najniższą ceną: 39710,55 / Oferta z najwyższą ceną: 74500,00
Waluta: PLN.
Część NR: 2 Nazwa: Dostawa zestawów komputerowych (jeden włącznie z drukarką A4) oraz urządzenie wielofunkcyjne A3.
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07.11.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
Konica Minolta Business Solutions Polska Sp. z o. o., ul. Muszkieterów 15, 02-273 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 19512,20 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 22255,84
Oferta z najniższą ceną: 22255,84 / Oferta z najwyższą ceną: 22255,84
Waluta: PLN.
Część NR: 3 Nazwa: Dostawa modułów GBIC do switchy Netgear
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14.11.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
ATEL Electronics Radosław Atlas, ul. Oleska 121, 45-231 Opole, kraj/woj. opolskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 52032,52 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 6248,40
Oferta z najniższą ceną: 6248,40 / Oferta z najwyższą ceną: 14981,40
Waluta: PLN.
Część NR: 4 Nazwa: Dostawa podzespołów i akcesoriów komputerowych.
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07.11.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
SYRIANA Joanna Fischer, ul. Porębskiego 28/17, 80-180 Gdańsk, kraj/woj. pomorskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 40650,41 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 50271,33
Oferta z najniższą ceną: 50271,33 / Oferta z najwyższą ceną: 50271,33
Waluta: PLN.

Numer ogłoszenia: 345076 - 2014; data zamieszczenia: 16.10.2014

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 344908 - 2014 data 16.10.2014 r.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Dyrektor Generalny Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, ul. Spokojna 4, 20-914 Lublin, woj. lubelskie, tel. 81 7424535, fax. 81 7424535.
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.2).
W ogłoszeniu jest: CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.10.2014..
W ogłoszeniu powinno być: CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2014..

Dostawa sprzętu komputerowego, sprzętu drukującego i skanującego, modułów, podzespołów oraz akcesoriów komputerowych na potrzeby Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie
Numer ogłoszenia: 344908 - 2014; data zamieszczenia: 16.10.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Dyrektor Generalny Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie , ul. Spokojna 4, 20-914 Lublin, woj. lubelskie, tel. 81 7424535, faks 81 7424535.

Adres strony internetowej zamawiającego: http://zampub.lublin.uw.gov.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa terenowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa sprzętu komputerowego, sprzętu drukującego i skanującego, modułów, podzespołów oraz akcesoriów komputerowych na potrzeby Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zakup sprzętu komputerowego, sprzętu drukującego i skanującego, modułów, podzespołów oraz akcesoriów komputerowych w ilości i o parametrach określonych w specyfikacji technicznej, która stanowi załączniki nr 1 - 4 do SIWZ. Część I - sprzęt drukujący i skanujący - specyfikacja techniczna - załącznik nr 1, Część II - zestawy komputerowe (jeden włącznie z drukarką A4) oraz urządzenie wielofunkcyjne A3 - specyfikacja techniczna - załącznik nr 2, Część III - moduły GBIC do switchy Netgear - specyfikacja techniczna - załącznik nr 3, Część IV - podzespoły i akcesoria komputerowe - specyfikacja techniczna - załącznik nr 4, Wymagania minimalne wyszczególnione w specyfikacji technicznej określają możliwość dostarczenia sprzętu innego producenta (jeżeli określono), pod warunkiem dotrzymania równorzędności technicznej i/lub technologicznej. Zapis powyższy dotyczy także norm, o ile są przywoływane w specyfikacji technicznej. Jeżeli Wykonawca przywoła inne normy, o wymaganiach ostrzejszych niż wymienione wymagania, będą one zweryfikowane i zaakceptowane. Urządzenia będące przedmiotem zamówienia powinny być fabrycznie nowe bez wad. Zamawiający nie dopuszcza urządzeń używanych lub regenerowanych..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.21.00.00-4, 30.23.00.00-0.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 4.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.10.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 500 zł (słownie: pięćset zł 00/100) na każdą z części zamówienia na którą będzie składał ofertę. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Wykonawca może wnieść wadium w następujących formach: 1. Pieniądzu. 2. Poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym. 3. Gwarancjach bankowych. 4. Gwarancjach ubezpieczeniowych. 5. Poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr. 42, poz. 275 ze. zm.). W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu należy je wpłacić na konto: nr 56 1010 1339 0055 0013 9120 0000 Dowód wniesienia wadium należy dołączyć do oferty. Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia ewentualnego odwołania jego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza. Wykonawca będzie zobowiązany w tym przypadku wnieść wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego na którym był ono przechowywane, pomniejszono o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, nie złoży dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1. Odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie. 2. Zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Warunek będzie oceniany według kryterium spełnia/nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniu wykonawcy zgodnie z art. 22 ust.1.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Warunek będzie oceniany według kryterium spełnia/nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniu wykonawcy zgodnie z art. 22 ust.1.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Warunek będzie oceniany według kryterium spełnia/nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniu wykonawcy zgodnie z art. 22 ust.1.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Warunek będzie oceniany według kryterium spełnia/nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniu wykonawcy zgodnie z art. 22 ust.1.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Warunek będzie oceniany według kryterium spełnia/nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniu wykonawcy zgodnie z art. 22 ust.1.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Dowód wniesienia wadium. 2. Do oferty należy dołączyć wypełnioną specyfikacje techniczną zgodnie ze wzorem stanowiącym załączniki nr 1-4 w zależności na którą część składana jest oferta. 3. Jeżeli Wykonawca będzie polegał na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nimi zobowiązany będzie wówczas do udowodnienia Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w następujących okolicznościach: 1) gdy nastąpiła ustawowa zmiana stawki podatku od towarów i usług VAT. W takim przypadku umowa ulegnie zmianie w zakresie wysokości ceny brutto, 2) gdy nastąpi zmiana urządzeń o parametrach tożsamych lub lepszych od przyjętych w ofercie w przypadku wycofania z rynku urządzenia oferowanego. 2. W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa powyżej strony umowy zobowiązane są do sporządzenia protokołu konieczności.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://zampub.lublin.uw.gov.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie Biuro Finansowo - Księgowe 20-914 Lublin ul. Spokojna 4 pok. 63..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.10.2014 godzina 11:30, miejsce: Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie Biuro Finansowo - Księgowe 20-914 Lublin ul. Spokojna 4 pok. 63..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Dostawa sprzętu drukującego i skanującego.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa 30 drukarek laserowych monochromatycznych, 10 urządzeń laserowych wielofunkcyjnych oraz 5 skanerów szczelinowych o parametrach określonych w specyfikacji technicznej stanowiącej załącznik Nr 1 do SIWZ.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.21.00.00-4.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 12.12.2014.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Dostawa zestawów komputerowych (jeden włącznie z drukarką A4) oraz urządzenie wielofunkcyjne A3.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 zestawów komputerowych (jeden włącznie z drukarką A4) oraz urządzenia wielofunkcyjnego A3 o parametrach określonych w specyfikacji technicznej stanowiącej załącznik Nr 2 do SIWZ.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.21.00.00-4, 30.23.00.00-0.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 12.12.2014.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Dostawa modułów GBIC do switchy Netgear.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa modułów GBIC do switchy Netgear o parametrach określonych w specyfikacji technicznej stanowiącej załącznik Nr 3 do SIWZ.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.23.00.00-0.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 12.12.2014.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Dostawa podzespołów i akcesoriów komputerowych.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa podzespołów i akcesoriów komputerowych o parametrach określonych w specyfikacji technicznej stanowiącej załącznik Nr 4 do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.23.00.00-0.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2014.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

Data rozpoczęcia: 
16.10.2014
Data zakończenia: 
17.11.2014

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod względem formalnym prowadzone są przez:

Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie

Biuro Informatyki i Obsługi Urzędu, stanowisko do spraw zamówień publicznych:
tel. (0-81) 742 45 35
faks (0-81) 742 45 35
20-914 Lublin, ul. Spokojna 4,
pok. 66

Sekretariat Biura:
tel. (0-81) 742 45 71
faks (0-81) 742 45 73
20-914 Lublin, ul. Spokojna 4,
pok. 60