Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie.

Numer ogłoszenia: 254289 - 2013; data zamieszczenia: 27.11.2013

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 484320 - 2013 data 26.11.2013 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Dyrektor Generalny Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, ul. Spokojna 4, 20-914 Lublin, woj. lubelskie, tel. 81 7424535, fax. 81 7424535.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.4.
W ogłoszeniu jest: zapis osiągający minimum xxx punktów należy rozumieć jako fakt, że podzespół umożliwia uzyskanie takiej wydajności w teście firmy Passmark Software na stronie http://www.cpubemchmark.net/cpu_list.php.
W ogłoszeniu powinno być: zapis osiągający minimum xxx punktów należy rozumieć jako fakt, że podzespół umożliwia uzyskanie takiej wydajności w teście firmy Passmark Software na stronie http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php.

Lublin: Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie
Numer ogłoszenia: 484320 - 2013; data zamieszczenia: 26.11.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Dyrektor Generalny Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie , ul. Spokojna 4, 20-914 Lublin, woj. lubelskie, tel. 81 7424535, faks 81 7424535.
Adres strony internetowej zamawiającego: http://zampub.lublin.uw.gov.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa terenowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Część I obejmuje dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania w ilości, zakresie oraz minimalnych parametrach określonych w specyfikacji technicznej stanowiącej załącznik Nr 1. do SIWZ. Wymagania minimalne wyszczególnionych w specyfikacji technicznej określają możliwość dostarczenia sprzętu i oprogramowania innego producenta (jeżeli określono),pod warunkiem dotrzymania równorzędności technicznej lub technologicznej. Zapis powyższy dotyczy także norm, o ile są przywoływane w specyfikacji technicznej. Jeżeli dostawca przywoła inne normy, o ostrzejszej niż wymienione wymagania, będą one zweryfikowane i zaakceptowane. Mając na uwadze, iż wyniki testów sprzętu komputerowego zależą od konkretnej konfiguracji zamawianego zestawu komputerowego, zapis osiągający minimum xxx punktów należy rozumieć jako fakt, że podzespół umożliwia uzyskanie takiej wydajności w teście firmy Passmark Software na stronie http://www.cpubemchmark.net/cpu_list.php. Urządzenia wchodzące w skład systemu powinny być fabrycznie nowe bez wad. Zamawiający nie dopuszcza urządzeń używanych lub regenerowanych. Część II obejmuje dostawę systemu operacyjnego oraz oprogramowania biurowego w ilości, zakresie oraz minimalnych parametrach określonych w specyfikacji technicznej stanowiącej załącznik Nr 1. do SIWZ.
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.20.00.00-1, 48.00.00.00-8.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 14.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Warunek będzie oceniany według kryterium spełnia/nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniu wykonawcy zgodnie z art. 22 ust.1.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Warunek będzie oceniany według kryterium spełnia/nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniu wykonawcy zgodnie z art. 22 ust.1.
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Warunek będzie oceniany według kryterium spełnia/nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniu wykonawcy zgodnie z art. 22 ust.1.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Warunek będzie oceniany według kryterium spełnia/nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniu wykonawcy zgodnie z art. 22 ust.1.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Warunek będzie oceniany według kryterium spełnia/nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniu wykonawcy zgodnie z art. 22 ust.1.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://zampub.lublin.uw.gov.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie Biuro Informatyki i Obsługi Urzędu - 20-914 Lublin, ul. Spokojna 4 pok. 60.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 04.12.2013 godzina 11:30, miejsce: Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie Biuro Informatyki i Obsługi Urzędu - 20-914 Lublin, ul. Spokojna 4 pok. 60.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem..
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa 15 zestawów sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem o parametrach określonych w specyfikacji technicznej stanowiącej załącznik Nr 1 do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.20.00.00-1, 48.00.00.00-8.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 14.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Dostawa systemu operacyjnego oraz oprogramowania biurowego.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa 200 licencji systemu operacyjnego oraz 225 licencji oprogramowania biurowego.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 48.00.00.00-8.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 14.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

Data rozpoczęcia: 
26.11.2013
Data zakończenia: 
20.12.2013
Informacje o zmianach w treści SIWZ: 

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod względem formalnym prowadzone są przez:

Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie

Biuro Informatyki i Obsługi Urzędu, stanowisko do spraw zamówień publicznych:
tel. (0-81) 742 45 35
faks (0-81) 742 45 35
20-914 Lublin, ul. Spokojna 4,
pok. 66

Sekretariat Biura:
tel. (0-81) 742 45 71
faks (0-81) 742 45 73
20-914 Lublin, ul. Spokojna 4,
pok. 60