Dostawa samochodu hybrydowego o nadwoziu SUV na potrzeby Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie

1. W niniejszym postępowaniu komunikacja zamawiającego z wykonawcami odbywa się za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

2. Pytania do SWZ należy zadawać za pośrednictwem platformy zakupowej zamawiającego przez link: https://zamowienia.lublin.uw.gov.pl. Instrukcja korzystania z systemu jest dostępna pod wyżej wskazanym adresem.

4. Oferta wraz z załącznikami musi być złożona w postaci elektronicznej w systemie informatycznym dostępnym pod adresem https://zamowienia.lublin.uw.gov.pl.

Sposób oraz termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć w systemie pod adresem https://zamowienia.lublin.uw.gov.pl do dnia 15-11-2021 r. do godziny 09:00 .

Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia:

https://zamowienia.lublin.uw.gov.pl

Data rozpoczęcia: 
04.11.2021
Data zakończenia: 
22.11.2021

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod względem formalnym prowadzone są przez:

Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie

Biuro Informatyki i Obsługi Urzędu, stanowisko do spraw zamówień publicznych:
tel. (0-81) 742 45 35
faks (0-81) 742 45 35
20-914 Lublin, ul. Spokojna 4,
pok. 66

Sekretariat Biura:
tel. (0-81) 742 45 71
faks (0-81) 742 45 73
20-914 Lublin, ul. Spokojna 4,
pok. 60