Dostawa komputerów oraz monitorów na potrzeby LUW w Lublinie

Przedmiot zamówienia obejmuje:

Dostawę na potrzeby LUW w Lublinie (4 części):

  1. W ramach cz. 1:
  1. 96 szt. komputerów;
  2. 94 szt. monitorów;
  1. W ramach cz. 2:
  1. 3 szt. laptopów;
  2. 11 zestawów komputerowych;
  1. W ramach cz. 3:
  1. 30 szt. monitorów;
  1. W ramach cz. 4:
  1. 5 zestawów komputerowych;

Szczegółowe wymagania określają załączniki nr 1 A, 1B, 1C, 1D do SWZ (opis przedmiotu zamówienia dla każdej z części).

 

1. Termin składania ofert: 04.11.2021 r., o godz.: 9:00

2. Otwarcie złożonych ofert w systemie nastąpi w dniu 2021-11-04 9:05

 

https://zamowienia.lublin.uw.gov.pl/pn/luw/demand/notice/public/42913/details

Data rozpoczęcia: 
22.10.2021
Data zakończenia: 
29.11.2021

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod względem formalnym prowadzone są przez:

Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie

Biuro Informatyki i Obsługi Urzędu, stanowisko do spraw zamówień publicznych:
tel. (0-81) 742 45 35
faks (0-81) 742 45 35
20-914 Lublin, ul. Spokojna 4,
pok. 66

Sekretariat Biura:
tel. (0-81) 742 45 71
faks (0-81) 742 45 73
20-914 Lublin, ul. Spokojna 4,
pok. 60