Dostawa 1 szt. laptopa na potrzeby LUW w Lublinie

Zakup laptopa na potrzeby osób zaangażowanych w realizację Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025.

8.1.) Termin składania ofert: 2021-12-14 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://zamowienia.lublin.uw.gov.pl.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-12-14 09:05

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-01-13

strona prowadzonego postępowania: https://zamowienia.lublin.uw.gov.pl/

Data rozpoczęcia: 
06.12.2021
Data zakończenia: 
09.12.2021

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod względem formalnym prowadzone są przez:

Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie

Biuro Informatyki i Obsługi Urzędu, stanowisko do spraw zamówień publicznych:
tel. (0-81) 742 45 35
faks (0-81) 742 45 35
20-914 Lublin, ul. Spokojna 4,
pok. 66

Sekretariat Biura:
tel. (0-81) 742 45 71
faks (0-81) 742 45 73
20-914 Lublin, ul. Spokojna 4,
pok. 60