Świadczenie usługi outsourcingowej zapewniającej kompletną infrastrukturę sprzętowo – programową dla potrzeb przetwarzania systemu informatycznego „Wojewódzki Zbiór Meldunkowy”.

Lublin: Świadczenie usługi outsourcingowej zapewniającej kompletną infrastrukturę sprzętowo - programową dla potrzeb przetwarzania systemu informatycznego Wojewódzki Zbiór Meldunkowy
Numer ogłoszenia: 249227 - 2013; data zamieszczenia: 22.11.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Dyrektor Generalny Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie , ul. Spokojna 4, 20-914 Lublin, woj. lubelskie, tel. 81 7424535, faks 81 7424535.

Adres strony internetowej zamawiającego: zampub.lublin.uw.gov.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa terenowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usługi outsourcingowej zapewniającej kompletną infrastrukturę sprzętowo - programową dla potrzeb przetwarzania systemu informatycznego Wojewódzki Zbiór Meldunkowy.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie przez okres 12 miesięcy usługi outsourcingowej zapewniającej kompletną infrastrukturę sprzętowo programową dla potrzeb przetwarzania systemu informatycznego Wojewódzkiego Zbioru Meldunkowego (WZM). 1) Dokonanie instalacji i wdrożenia infrastruktury sprzętowo programowej w siedzibie Zamawiającego, w tym wykonanie migracji (o ile będzie to konieczne) aplikacji baz danych i przetwarzania do udostępnianego środowiska oraz uruchomienie całego przetwarzania w nowym środowisku. 2) Zapewnienie kompletnego środowiska sprzętowego systemu komputerowego o architekturze IBM zSeries. Szczegółowe wymagania, co do architektury opisane są w Załączniku nr 2 do SIWZ. 3) Zapewnienie wszystkich wymaganych licencji na oprogramowanie niezbędnych do prowadzenia eksploatacji systemu informatycznego Wojewódzki Zbiór Meldunkowy. Zamawiający jest uprawniony do korzystania z SZBD JANTAR (właścicielem autorskich praw majątkowych jest Skarb Państwa) oraz oprogramowania aplikacji TBD (właścicielem autorskich praw majątkowych jest Skarb Państwa). Wszystkie pozostałe licencje musi zapewnić w ramach świadczonej usługi Wykonawca, w tym na korzystanie z oprogramowania monitor teletransmisji - łącznik do SZBD JANTAR. Zamawiający nie określa dokładnej listy oprogramowania, dobór oprogramowania i potrzebnych narzędzi (a tym samym wybór dostawców poszczególnych komponentów) Zamawiający pozostawia do decyzji Wykonawcy, z tym że Wykonawca jest odpowiedzialny za poprawną pracę aplikacji w zakresie nie mniejszym i w sposób nie gorszy od dotychczasowego. Dla informacji oferentów Zamawiający podaje w Załączniku Nr 3 do SIWZ zestawienie oprogramowania, z którego Zamawiający obecnie korzysta. 4) Zamawiający powierzy Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych zgromadzonych w WZM (w trybie art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu zamówienia. 5) Zastosowane oprogramowanie musi umożliwiać spełnienie wymogów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.) i wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych, w szczególności rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U. z 2004 r. Nr 100 poz. 1024). Wymaga się w szczególności rejestrowania wszystkich dostępów do systemu, do danych osobowych i zbiorów baz danych oraz zapewnienie autoryzacji i bezpieczeństwa dostępu użytkowników (zmiana hasła użytkownika nie rzadziej niż co 30 dni). 6) Zapewnienie sprawności udostępnianego rozwiązania - maksymalny czas przywracania systemu do sprawności po wystąpieniu błędu krytycznego nie dłuższy niż 48 godzin od chwili zgłoszenia. 7) Zapewnienie obsługi serwisowej w zakresie systemu operacyjnego. 8) Zapewnienie rozwiązań sieciowych w sposób umożliwiający podłączenie wszystkich dotychczasowych użytkowników (linie dzierżawione SDLC z emulatorami terminali 3270, terminale TN3270E pracujące przy użyciu protokołu TCP/IP, przeglądarki internetowej Opera, Mozilla Firefox i Internet Explorer, oraz użytkownicy z urzędów gmin realizujący aktualizację bazy WZM on-line w czasie rzeczywistym - szyfrowane kanały cyfrowe zestawiane dynamicznie na czas transmisji aktualizacji). 9) Przygotowanie wszystkich procedur technologicznych niezbędnych do utrzymania i eksploatacji systemu (całego środowiska). 10) Zapewnienie wsparcia Zamawiającego w zakresie utrzymania i eksploatacji SZBD JANTAR, aplikacji TBD oraz wszystkich dostarczonych i zainstalowanych komponentów oprogramowania. 11) Wykonawca wykona migrację aplikacji, baz danych i wszystkich danych niezbędnych do prowadzenia przetwarzania do udostępnionego środowiska i uruchomi całe przetwarzanie w nowym środowisku w sposób zapewniający ciągłość przetwarzania i aktualność danych. 12) Dotychczasowy wykonawca udostępni kopie danych w postaci obrazów dysków zawierających niezbędne zbiory wykonanych oprogramowaniem firmy Innovation Data Processing (FDR i FDRDSF w wersji 5.4/62). Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania oprogramowania niezbędnego do odczytu tych kopii we własnym zakresie. 13) Wykonawca wykona migrację baz danych i przetwarzania do udostępnianego środowiska i uruchomi całe przetwarzanie w nowym środowisku w czasie maksimum 30 dni od daty podpisania umowy. 14) Zamawiający dopuszcza świadczenie na udostępnionym sprzęcie przez Wykonawcę usług na rzecz innych jednostek administracji publicznej wyłącznie w zakresie związanym z prowadzeniem WZM w oparciu o odrębną umowę. Wyjaśnienia dodatkowe: 1) Zamawiający nie dopuszcza rozwiązań dotyczących innej platformy sprzętowo-programowej niż wskazana w SIWZ. 2) Stosowane oprogramowanie zapewniające komunikację z urzędów gmin realizuje funkcję pobierania przez gminę danych z WZM w zakresie działania Lokalnej Bazy Danych. 3) Wymagana dostępność serwisu systemu oraz usług wsparcia, o których mowa w punktach 7 i 10 rozumiana jest przez Zamawiającego jako obsługa w godz. 7.30 - 16.00 w dni robocze lub w przypadku sytuacji kryzysowych (awaryjnych) 24 h/dobę. 4) W sytuacjach, w których pracownik Zamawiającego nie jest upoważniony do działań dotyczących modyfikacji np. systemu operacyjnego lub innych elementów dostarczonego oprogramowania oraz w sytuacjach kryzysowych, w których konsultacje telefoniczne są niewystarczające, na Wykonawcy spoczywa obowiązek podjęcia działań w celu zapewnienia prawidłowego przebiegu procesu przetwarzania danych w WZM. 5) Zamawiający odpowiada za cykliczne wykonywanie kopii bezpieczeństwa. Jednak w sytuacjach kryzysowych Wykonawca ma zapewnić wsparcie w ich odzyskaniu. 6) Zamawiający nie dopuszcza lokalizacji sprzętu i oprogramowania poza swoją siedzibą. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami oraz stosownymi przepisami prawa.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 72.59.00.00-7.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.01.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Warunek będzie oceniany według kryterium spełnia/nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniu wykonawcy zgodnie z art. 22 ust.1.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Warunek będzie oceniany według kryterium spełnia/nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniu wykonawcy zgodnie z art. 22 ust.1.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Warunek będzie oceniany według kryterium spełnia/nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniu wykonawcy zgodnie z art. 22 ust.1.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Warunek będzie oceniany według kryterium spełnia/nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniu wykonawcy zgodnie z art. 22 ust.1.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Warunek będzie oceniany według kryterium spełnia/nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniu wykonawcy zgodnie z art. 22 ust.1.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: zampub.lublin.uw.gov.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie Biuro Informatyki i Obsługi Urzędu - 20-914 Lublin, ul. Spokojna 4 pok. 60.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 03.12.2013 godzina 11:30, miejsce: Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie Biuro Informatyki i Obsługi Urzędu - 20-914 Lublin, ul. Spokojna 4 pok. 60.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Data rozpoczęcia: 
22.11.2013
Data zakończenia: 
10.01.2014
Wynik postępowania: 

Kalendarium

po wt śr cz pt so nd
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod względem formalnym prowadzone są przez:

Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie

Biuro Informatyki i Obsługi Urzędu, stanowisko do spraw zamówień publicznych:
tel. (0-81) 742 45 35
faks (0-81) 742 45 35
20-914 Lublin, ul. Spokojna 4,
pok. 66

Sekretariat Biura:
tel. (0-81) 742 45 71
faks (0-81) 742 45 73
20-914 Lublin, ul. Spokojna 4,
pok. 60