Świadczenie usług pocztowych na rzecz Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie.

Ogłoszenie nr 373827 - 2016 z dnia 2016-12-27 r.
Lublin: Świadczenie usług pocztowych na rzecz Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie.
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA -
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Nazwa projektu lub programu

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych::
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Dyrektor Generalny Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, krajowy numer identyfikacyjny 51429400000, ul. ul. Spokojna 4, 20914 Lublin, państwo Polska, woj. lubelskie, tel. 817 424 535, faks 817 424 535, e-mail zampub@lublin.uw.gov.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja rządowa terenowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I należy wskazać który z zamawiających zawarł umowę):
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Świadczenie usług pocztowych na rzecz Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie.
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Zamówienie obejmuje świadczenie usług pocztowych na rzecz Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek w obrocie krajowym i zagranicznym wraz z usługą codziennego odbioru przesyłek z siedziby Zamawiającego w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2018 r.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie

II.5) Główny Kod CPV: 64110000-0
Dodatkowe kody CPV: 64113000-1
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
III.3) Informacje dodatkowe:
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne prowadzone zgodnie z art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.)
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Postępowanie/część zostało unieważnione nie
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21/12/2016
IV.2 Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT1375068.50
WalutaPLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert1
w tym
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 0
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
Poczta Polska SA, uslugi.pocztowe@poczta-polska.pl, ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940, Warszawa, kraj/woj. mazowieckie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 1381416.,50
Oferta z najniższą ceną/kosztem 1381416.50
> Oferta z najwyższą ceną/kosztem 1381416.50
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

I. Informacje wstępne
1. Zamawiający
Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie
ul. Spokojna 4
20-914 Lublin
Telefon: 81 74-24-535 Faks: 81 74-24-535
Strona internetowa: zampub.lublin.uw.gov.pl
e-mail: zampub@lublin.uw.gov.pl
Godziny pracy: 7:30 – 15:30
NIP: 7120104674
Regon: 000514294

2. Tryb postępowania
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne prowadzone jest zgodnie z art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) - zwanej dalej „ustawą”.
II. Opis przedmiotu zamówienia
1. Nazwa zadania
„Świadczenie usług pocztowych na rzecz Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie.”
2. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia są usługi społeczne, o których mowa w art. 138h ustawy.
Zamówienie obejmuje świadczenie usług pocztowych na rzecz Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek w obrocie krajowym i zagranicznym wraz z usługą codziennego odbioru przesyłek z siedziby Zamawiającego w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2018 r. Szczegółowy opis zamówienia stanowi załącznik nr 2 niniejszego ogłoszenia.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia wartości i ilości zamawianych przesyłek określonych w formularzu cenowym, jednak wartość środków, o którą Zamawiający zwiększy zamówienie nie przekroczy 20% wartości umowy (brutto).

Lokalizacje, których dotyczy niniejsze postępowanie:
1) Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie - ul. Spokojna 4,20-914 Lublin,
2) Wojewódzki Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności - ul. Bazylianówka 46,
20-144 Lublin,
3) Lubelski Urząd Wojewódzki Delegatura w Białej Podlaskiej - ul. Brzeska 41
21-500 Biała Podlaska,
4) Lubelski Urząd Wojewódzki Delegatura w Chełmie - Pl. Niepodległości 1
22-100 Chełm,
5) Lubelski Urząd Wojewódzki Delegatura w Zamościu - ul. Partyzantów 3, 22-400 Zamość

Przedmiot zamówienia należy wykonywać zgodnie ze złożoną ofertą, niniejszym ogłoszeniem o zamówieniu wraz z załącznikami oraz obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
Zamawiający wymaga, aby na czas realizacji przedmiotowego zamówienia Wykonawca lub Podwykonawca zatrudniał na terenie miast Lublin, Biała Podlaska, Chełm i Zamość min. 50% osób wykonujących bezpośrednio czynności określone w opisie przedmiotu zamówienia, na podstawie umów o pracę.
3. Termin realizacji zamówienia
Od dnia wykorzystania środków z dotychczasowej umowy na usługi pocztowe jednak nie później niż od 01.01.2017 do 31.12.2018 r. Wykonawca zostanie powiadomiony pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną o dacie wcześniejszego niż od dnia 1 stycznia 2017 r. obowiązywania umowy, co najmniej na 7 dni przed tym terminem.
4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
64.11.00.00-0 Usługi pocztowe
64113000-1 Usługi pocztowe dotyczące paczek

III. Warunki udziału w postępowaniu i dokumenty potwierdzające ich spełnianie
1. Warunki udziału w postępowaniu
1) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, spełniający warunki dotyczące:
a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy posiadający uprawnienia do wykonywania działalności pocztowej zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2016 poz. 1113 z późn.zm.) oraz zostali wpisani do rejestru operatorów pocztowych prowadzonego, zgodnie z art. 13 ww. ustawy, przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej.
b) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
Wykonawca zobowiązany jest dysponować co najmniej jedną stałą placówką pocztową w rozumieniu art. 3 p. 15 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2016 poz. 1113 z późn.zm.), w każdej gminie miejskiej i miejsko - wiejskiej oraz mieście na prawach powiatu na terytorium RP wg aktualnego na dzień ogłoszenia przetargu podziału administracyjnego kraju, w której można odebrać przesyłkę pocztową opłaconą lub za pobraniem. W przypadku gmin miejskich i miejsko - wiejskich oraz miast na prawach powiatu, które posiadają więcej niż 20 000 mieszkańców - wykonawca zobowiązany jest dysponować co najmniej jedną placówką pocztową na każde rozpoczęte 20 000 mieszkańców. Każda z ww. placówek pocztowych musi być przystosowana do obsługi osób niepełnosprawnych. Placówki muszą być czynne min. 5 dni w tygodniu. Czytelnie oznakowane. Jeśli dzielą powierzchnię użytkową z innym podmiotem lub jednocześnie wykonują inną działalność gospodarczą w tym samym miejscu przesyłki pocztowe muszą znajdować się w wydzielonej strefie z osobnym miejscem do ich wydawania.
2) Warunki powyższe będą oceniane w oparciu o kryterium spełnia / nie spełnia na podstawie przedstawionych dokumentów.
2. Dokumenty jakie należy złożyć wraz z ofertą
Wykonawca składa wraz z ofertą:
1) wypełniony formularz ofertowy wraz z oświadczeniem o spełnieniu warunków udziału
w postępowaniu – zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 1 niniejszego ogłoszenia
2) wypełniony formularz cenowy – zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 3 niniejszego ogłoszenia,
3) dokument potwierdzający, że Wykonawca jest wpisany do rejestru operatorów pocztowych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej.
4) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji
o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
5) Powyższe dokumenty należy dostarczyć w formie oryginału. W przypadku dokumentów wymienionych w pkt 3-4 dopuszczalne jest złożenie kopii poświadczonej za zgodność
z oryginałem.
6) W przypadku nie złożenia dokumentów, o których mowa w pkt 1-2 lub nie wypełnienia ich w całości oferta Wykonawcy nie będzie brana pod uwagę.
7) W przypadku nie złożenia dokumentów, o których mowa w pkt 3-4, Zamawiający wezwie Wykonawcę do ich uzupełnienia w wyznaczonym dodatkowym terminie.
W przypadku nie dostarczenia ich w terminie określonym w wezwaniu, oferta Wykonawcy nie będzie brana pod uwagę.
8) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert oraz uzupełniania dokumentów wymienionych w pkt 3-4 za pośrednictwem faksu lub drogą elektroniczną.
IV. Opis sposobu przygotowania oferty
Wymagania i zalecenia ogólne
1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Cena brutto oferty uwzględniająca wszystkie koszty związane z realizacją zadania, musi być podana w polskich złotych cyfrowo i słownie z uwzględnieniem wymagań związanych z postanowieniami umowy oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.
3. Oferta musi być przygotowana w języku polskim.
4. Oferta powinna być podpisana przez Wykonawcę lub osobę umocowaną do składania oświadczeń woli w jego imieniu (umocowanie do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy winno być załączone do oferty i aktualne na dzień składania oferty).
5. W sytuacji, gdy Wykonawca lub osoba przez niego umocowana nie posiada pieczątki imiennej, powinna na dokumentach złożyć czytelny podpis, z którego jednoznacznie wynika brzmienie imienia i nazwiska umożliwiające identyfikację osoby składającej podpis.
6. Wykonawca jest związany ofertą 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Wykonawca może samodzielnie lub na wniosek zamawiającego przedłużyć termin związania ofertą na okres nie dłuższy niż 30 dni liczony od zakończenia pierwotnego okresu związania ofertą.
7. Ofertę wraz z wymaganymi przez niniejsze ogłoszenie dokumentami Wykonawca winien umieścić w podwójnej nieprzezroczystej i zabezpieczonej kopercie i złożyć
w siedzibie Zamawiającego w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie, ul. Spokojna 4, 20-914 Lublin, pok. nr 63 do dnia 5 grudnia 2016 r. do godz. 11:30 Kopertę zawierającą ofertę należy zaadresować: „Lubelski Urząd Wojewódzki
w Lublinie, ul. Spokojna 4, 20-914 Lublin – „Oferta w postępowaniu na świadczenie usług pocztowych na potrzeby Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego.” - dostarczyć wyłącznie do pokoju nr 63”. Z dopiskiem „Nie otwierać”.
8. Oferty mogą być składane bezpośrednio lub drogą pocztową wyłącznie w pokoju nr 63 – na parterze w siedzibie Zamawiającego. Oferta złożona po terminie nie będzie rozpatrywana.
9. Wykonawca może zmodyfikować lub wycofać ofertę przed wyznaczonym terminem składania ofert poprzez pisemne powiadomienie Zamawiającego. Powiadomienie
o modyfikacji lub wycofaniu musi być przygotowane, oznaczone i dostarczone zgodnie z zasadami składania ofert i dodatkowo opisane na opakowaniu „MODYFIKACJA” albo „WYCOFANIE”.
10. Otwarcie ofert nastąpi dnia 5 grudnia 2016 r. o godz. 12:00 w pokoju nr 63
w siedzibie Zamawiającego w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie,
ul. Spokojna 4, 20-914 Lublin.
11. Zamawiający opublikuje niezwłocznie na stronie internetowej informację z otwarcia ofert, w szczególności informacje dotyczące kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty
w terminie oraz ceny, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności zawartych w ofertach.
12. Otwarcia i oceny ofert dokona komisja przetargowa powołana zgodnie
z Zarządzeniem Nr 7 Dyrektora Generalnego Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Lublinie z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie zasad udzielania zamówień publicznych oraz powołania Komisji do przeprowadzania postępowań o udzielanie zamówień publicznych w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie.
13. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między zamawiającym a wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści z wyjątkiem poprawienia przez Zamawiającego oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz innych omyłek polegających na niezgodności oferty z treścią niniejszego ogłoszenia, nie powodujących istotnych zmian w treści oferty. Informacja o dokonaniu poprawek zostanie przekazana niezwłocznie Wykonawcy, którego oferta została poprawiona.
14. Wyniki swoich prac komisja przetargowa przedstawi do zatwierdzenia Dyrektorowi Generalnemu LUW w Lublinie, jako kierownikowi Zamawiającego.

V. Kryteria oceny ofert

1. O wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będą następujące kryteria:
Cena – 70%.
Ocena punktowa kryterium dokonana zostanie zgodnie ze wzorem:

Kryterium ceny

(Najniższa oferowana cena brutto: Cena brutto badanej oferty) X 70

Liczba pracowników – 30%.
Zamawiający przez liczbę pracowników rozumie liczbę pracowników wykonawcy zatrudnionych w działalności operacyjnej wykonawcy na umowę o pracę na pełny etat według stanu na dzień 31.10.2016 r.
Przez działalność operacyjną zamawiający rozumie działalność wykonawcy związaną z bezpośrednim odbiorem, dostarczaniem, rozdzielaniem, przyjmowaniem, sortowaniem, doręczaniem przesyłek pocztowych.
Ocena oferty w tym kryterium będzie dokonana według poniższych zasad:
Kryterium liczby pracowników

(Liczba pracowników z badanej oferty : Maksymalna liczba pracowników z oferty) X 30

W przypadku nie określenia liczby pracowników w ofercie, oferta nie będzie rozpatrywana.

2. Ocena łączna oferty = ilość punktów z kryterium cena + ilość punktów z kryterium liczba pracowników.
3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów, będących sumą punktów uzyskanych w obu kryteriach oceny ofert określonych powyżej.
4. W przypadku gdy kilka ofert uzyska tą samą liczbę punktów, za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną.
5. W przypadku gdy kilka ofert uzyska taką samą liczbę punktów w każdym kryterium oceny ofert, Zamawiający wezwie wykonawców do złożenia ofert dodatkowych,
z zastrzeżeniem, że ich cena nie ulegnie zwiększeniu w stosunku do oferty pierwotnej.
6. Sposób obliczenia ceny
1) Pod pojęciem „Ceny” należy rozumieć, zgodnie z przepisami art. 3 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. poz. 915), wartość wyrażoną w jednostkach pieniężnych, którą kupujący jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę; w cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług lub podatkiem akcyzowym.
2) Cenę oferty należy obliczyć na podstawie cen jednostkowych oraz szacunkowych ilości poszczególnych rodzajów przesyłek zawartych w formularzu cenowym.
3) Cena musi być podana w polskich złotych, cyfrowo i słownie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
4) Ceny jednostkowe podane w formularzu cenowym muszą obejmować wszystkie koszty
i składniki związane z wykonaniem zamówienia

VI. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami:
1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający
i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faxem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
2. Każdy Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie niniejszego ogłoszenia i załączników. Wniosek Wykonawcy o wyjaśnienie powinien być skierowany na adres: Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie Biuro Finansowo – Księgowe - ul. Spokojna 4, 20-914 Lublin, fax. 081 74 24 535, zampub@lublin.uw.gov.pl
3. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści ogłoszenia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
4. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści ogłoszenia wpłynął po upływie terminu składania wniosku, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień Zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpoznania.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo przed upływem terminu składania ofert do modyfikacji ogłoszenia i załączników oraz do przedłużenia terminu składania ofert.
6. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosków
o wyjaśnienie treści ogłoszenia.
7. Wyjaśnienia treści ogłoszenia, informacje o modyfikacji przedmiotu zamówienia oraz informacje o przedłużeniu terminu składania ofert, Zamawiający będzie publikował na swojej stronie internetowej oraz przekazywał Wykonawcom, którzy składali wnioski w przedmiotowym postępowaniu.
8. Osobami uprawnionymi przez Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcami są:
 Pani Beata Konop – nr telefonu 81-74-24-798 w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia,
 Pan Tomasz Malmon – nr telefonu 81-74-24-535 w sprawach proceduralnych.

Kontakt wyłącznie od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 14:00.
VII. Umowa
1. Załącznikiem do niniejszego ogłoszenia są istotne postanowienia umowy.
2. W terminie 2 dni roboczych od przekazania informacji o wyborze oferty poprzez publikację na stronie internetowej, oraz przekazaniu do Wykonawców, którzy złożyli ofertę w niniejszym postępowaniu, wybrany Wykonawca ma obowiązek dostarczyć Zamawiającemu projekt umowy zawierający istotne postanowienia umowy, stanowiące załącznik do ogłoszenia. Zamawiający sprawdzi projekt umowy pod kątem zgodności z przepisami. W przypadku niezgodności zapisów projektu umowy
z wymogami prawa, Zamawiający dostosuje projekt umowy do obowiązujących przepisów. Dostosowany projekt umowy zostanie przekazany Wykonawcy razem
z zaproszeniem do podpisania umowy.
3. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany jest najpóźniej w dniu podpisania umowy przedłożyć oświadczenie, że będzie w trakcie obowiązywania umowy zatrudniał na terenie miast Lublin, Biała Podlaska, Chełm i Zamość min. 50% osób wykonujących bezpośrednio czynności określone w opisie przedmiotu zamówienia, na podstawie umów
o pracę.
4. Informacje o wyniku postępowania wraz z uzasadnieniem Zamawiający opublikuje na stronie internetowej oraz przekaże w formie określonej w pkt VI.1 Wykonawcom, którzy złożyli oferty.
5. Zamawiający do czasu podpisania umowy zastrzega sobie prawo do zmiany wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnienia postępowania w przypadku powzięcia wiadomości o okolicznościach mających wpływ na ocenę ofert i wynik przedmiotowego postępowania. Informację o zmianie wyniku postępowania Zamawiający przekaże w formie określonej powyżej.
6. Zamawiający unieważni postępowanie w następujących przypadkach:
1) gdy nie złożono żadnej oferty,
2) gdy żadna z ofert nie spełniała wymogów określonych w ogłoszeniu wraz załącznikami,
3) gdy cena najkorzystniejszej oferty przekracza środki przewidziane na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia,
4) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć,
5) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
6) Informacje o unieważnieniu postępowania zostaną opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego oraz przekazane w formie przewidzianej w pkt. VI.1 ogłoszenia Wykonawcom, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu.
Wykonawcom w toku postępowania nie przysługują środki ochrony prawnej określone
w Dziale VI ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.).

Załączniki:
Zał. 1 Formularz Ofertowy
Zał. 2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Zał. 3 Formularz cenowy
Zał. 4 Istotne postanowienia umowy

Data rozpoczęcia: 
28.11.2016
Data zakończenia: 
09.01.2017
Informacje o zmianach w treści SIWZ: 
Informacja z otwarcia ofert: 
Wynik postępowania: 

Kalendarium

po wt śr cz pt so nd
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 
 
 

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod względem formalnym prowadzone są przez:

Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie

Biuro Informatyki i Obsługi Urzędu, stanowisko do spraw zamówień publicznych:
tel. (0-81) 742 45 35
faks (0-81) 742 45 35
20-914 Lublin, ul. Spokojna 4,
pok. 66

Sekretariat Biura:
tel. (0-81) 742 45 71
faks (0-81) 742 45 73
20-914 Lublin, ul. Spokojna 4,
pok. 60